R20042: Omgeving van de abdij van Affligem en Koudenbergbeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

De abdij ontstond in 1083, ruïnes van de abdijkerk uit 1128. Vondsten uit de steentijd

Historische waarde:

Het landschap in de onmiddellijke omgeving van de abdij is niet veel gewijzigd, de abdij zelf onderging na de Franse revolutie wel heel wat veranderingen. Enkel het bodemgebruik wijzigde op sommige percelen; akkers werden omgezet in weiland. De meeste perceelsrandbegroeiing is behouden.

Sociaal-culturele waarde: De Sint-Pieters- en Paulusabdij was in het Ancien Regime uitgegroeid tot de belangrijkste abdij van de oude Nederlanden.

Beleidswenselijkheden:

Stimuleren van het onderhoud van de perceelsrandbegroeiingen en de KLE.