R30062: Rug Vosseberg - Gitsberg

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Deze langgerekte cuesta is een oude getuigenheuvel, waarop de gemeente Hooglede is ingeplant.

Historische waarde:

Archeologische vondsten op de Gitsberg (steentijdperk). Ten noorden van de cuesta zijn begravingen uit de Bronstijd gekend. Ten zuiden werden sporen uit de Vroeg-Romeinse periode (1ste eeuw na Chr.) aangetroffen. Bewoning uit die periodes behoort op de cuesta dan ook tot de mogelijkheden.

Esthetische waarde:

Panoramische zichten vanop de helling. Open landschap, de kleinschalige percelering is onregelmatig blok- en strookvormig. Voornamelijk akkerland, geen perceelsrandbegroeiing, sterk verspreide bebouwing, geconcentreerd aan de randen van de relictzone(Gits-Hooglede).

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van de relicten open ruimte, afremmen volledig dichtslibben, actieve landschapsbouw, versnippering door infrastructuur en verspreiding van (bio)industriële vestingen tegengaan, versterken van de samenhang en buffering van de visuele verstedelijking door selectieve groenaanplanting.