R40044: Markette

Verstoring: Relictzone wordt doorsneden door de E40.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Zandige bodem, deel van de oude veldgebieden.

Historische waarde:

Oud heidegebied dat gemeenschappelijke graasgronden vormde en in de 18de-19de eeuw herbebost werd. Maakte vroeger deel uit van een groot wastinegebied. Structuur van de ontginningen duidelijk herkenbaar in de percelering. De Kraenepoel reeds aanwezig op een kaart van 1687 maar niet op de Ferrariskaart. Vermoedelijk ontstaan als turfwinningsput, nadien als heide herkenbaar en later opnieuw uitgegraven. Het omliggende bos en landbouwland dateert van een vrij recente ontginningsperiode. Vijver van de Kraenepoel werd in de 19de eeuw verdiept en afgedamd, is in die vorm duidelijk herkenbaar in de huidige situatie.

Esthetische waarde:

Grote boscomplexen onderling verbonden met dreven. Grote vijver aanwezig (Kraenepoel). Het omliggende landbouwland heeft een regelmatige percelering, geen perceelsranden en zowel akker- als weiland.