Grote Buizemont, Boelarebos en Arduinbos

Ankerplaats ID:A40059

Omschrijving

Het gebied van de Grote en Kleine Buizemont, ten zuiden van Geraardsbergen, tussen Overboelare en Twee- Akren, is nu nog herkenbaar als relictenlandschap. De omgeving van Geraardsbergen is een heuvelachtig land, met, naar Vlaamse normen, steile en hoge hellingen. De Buizemont (70 a 80 meter) ligt parallel aan de Dender en beschermt het stadje. Ten oosten van de Dender bevinden er zich twee langgerekte parallelle heuvels; de Buizemont en de heuvel van het Moerbekebos. Op een luchtfoto is de Buizemont goed zichtbaar. Daar zorgt enerzijds de kopweg voor, die geflankeerd wordt door een sliert huizen met de bijhorende smalle tuinpercelen, anderzijds accentueert de bebossing op zijn noordwestelijke flank de richting en de langgerekte vorm ervan. Het zijn de steilste hellingen die bebost zijn. De heuvels vertonen duidelijk een asymmetrie; een steile noordwesthelling en een zacht hellende zuidoostelijke kant. De valleien en valleitjes zijn op eenzelfde wijze asymmetrisch. De Buizemontheuvel en het Arduinbos lopen op Waals grondgebied verder. De grens is in het landschap niet waar te nemen: de huizen, gewassen en bodemtypes en het patroon van kleine percelen zijn identiek. Het dorpje aan Waalse zijde heet Deux-Acres maar is in de streek beter bekend als Twee- Akren. Pas sinds het officieel vaststellen van de taalgrens spreekt men er Frans. Behoort de Buizemontheuvel tot de Vlaamse Ardennen of tot het Pajottenland? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Volgens de Vlaamse auteur Omer Wattez zijn de Vlaamse Ardennen de sterk heuvelende streek in het zuiden van Oost- Vlaanderen. De streek is hier inderdaad heuvelend: van 17 meter aan de Dender tot 110 meter aan de Oudenberg. Het Pajottenland wordt eerder in Brabant gesitueerd, deze heuvels komen, in tegenstelling tot de Vlaamse Ardennen, eerder in rijen voor. Zo liggen de Buizemontheuvel en de Moerbekebosheuvel evenwijdig aan elkaar. Ze zijn de voorboden van een hele reeks meer oostelijk gelegen heuvels. Misschien mogen we stellen dat deze streek een overgangsgebied vormt tussen het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen. Het Bruizemont-complex is op Ferraris zichtbaar als twee wastines van het type grasland- met- struiken (Grote Buizemont en Kleine Buizemont) en drie kleinere bossen (Boelarebos, Bourengbos en Arduinbos). Het Bourengbos en een deel van het Arduinbos zijn op Waals grondgebied gelegen. Arduinbos, Boelarebos en Bourengbos zijn resten van het Kolenwoud. Mogelijks is dit complex zoals het op Ferraris te zien is nog in zijn middeleeuwse vorm. De boscomplexen zijn in hun vorm ten tijde van Ferraris bewaard. De wastines zijn minder goed te herkennen. De Grote Buizemont is nu een akkercomplex en de Kleine Buizemont door bebouwing, met daartussen nog bosrestanten, sterk versnipperd. Het wegenpatroon zoals op de Ferrariskaarten in nu nog goed te herkennen. Opvallende is de Buizemontweg, die bovenop deze getuigenheuvel loopt. De meeste dorpen en gehuchten liggen in de golvende laagten tussen de heuvelkammen, bijvoorbeeld Overboelare, Moerbeke, Viane, Sint- Paulus en Geraardsbergen zelf. Deze ligging is logisch omwille van het microklimaat en de nabijheid van de akkers, wat vroeger van belang was. Op deze heuvelruggen moet dus iets aan de hand zijn. Volgens historici maakt de Buizemontstraat deel uit van een erg oude weg , die ‘Schapenweg’ genoemd. Deze is mogelijks van Keltische ouderdom. Toenertijd was de Schapenweg een lange straat die de Dender precies ten noorden van de Markmonding kruist. Vervolgens loopt hij de heuvelkam op nabij Boureng en blijft die volgen. Alleen het steile ‘hoedje’ van de Oudenberg wordt omzeild. Iets verder, op de Grote Molenberg, splitst deze historische weg zich in tweeën: één tak volgt de dalende heuvelkam naar Onkerzele, en de andere loopt naar het oude gehucht Atembeke in oostelijk richting. Door het Moerbekebos wordt dan de steile westerhelling van de tweede kam beklommen die dan verder in oostelijke richting wordt gevolgd. Het Boelarebos bezit verscheidene bronbeken, doch slechts twee hiervan hebben zich tot een groter beeksysteem ontwikkeld. De beken behoren tot het bekken van de Dender en wateren in westelijke richting via de Gaverstraat af naar de Dender. Geraardsbergen is ten oosten van de Dender onstaan, op de flanken van de Oudenberg. Pas met het aanleggen van een spoorlijn,op de linkeroever, is de stad ook westelijk gaan uitbreiden. Ten zuiden van het station van Geraardsbergen is er een aftakking naar het oosten. De spoorlijn Geraardsbergen- Edingen loopt door het Boelarebos. De Boelareheuvel vormt hierbij een opstakel. Onder de getuigenheuvel door loopt de spoorwegtunnel. Deze tunnel, de zogenaamde “spoorwegtunnel van Overberg” is samen met de spoorweg Oudenaarde- Ronse en die in de voerstreek, een van de weinige Vlaamse spoorwegtunnels die door een heuvel loopt.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

Gelegen langs de rand van de Dendervallei op een hoger gelegen heuvelkam, uitloper van de heuvelrug van de Vlaamse Ardennen. Steile helling naar de Dendervallei toe. Maakt deel uit van overgangsheuvels naar het Pajottenland toe. Deze heuvels liggen parallel met de Dendervallei.

Historische waarde

Toestand op Ferraris (ca. 1775): drie kleinere bossen (Arduinbos, Boelarebos, Bourengbos) en twee wastines (Kleine Buizemont en Grote Buizemont), mogelijks nog in hun middeleeuwse vorm. Het Arduinbos, Boelarebos en Bourengbos zijn resten van het Kolenwoud. De twee wastines waren van het type graslanden met struiken. Het wegpatroon en bebost gedeelte hebben hun structuur en vorm bewaard. Door het gebied loopt de Schapenweg, gaande van Boureng tot Oudenberg (waarna hij splitst en naar Onkezele en Atembeke loopt). Deze weg is mogelijks reeds van Keltische ouderdom.

Esthetische waarde

Boscomplex gelegen tussen de bebouwing van de buitenwijken van Geraardsbergen. Vanuit dit hoger gelegen deel zijn er verschillende zichtpunten met zicht op de Dendervallei en het Pajottenland.

Sociaal-culturele waarde

De spoorlijn Geraardsbergen-Edingen loopt onder de Boelareheuvel, een unicum in Vlaanderen.

Ruimtelijk-structurerende waarde

De Buizemont ligt parallel aan de Dender. De steilste helling is bebost, de overige hellingen liggen onder akker.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • graft
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • heuvel
 • markante terreinovergang
 • holle weg
Hydrografische Elementen:
 • beek
 • vallei

diffuse waterbronnen

Geologie:
 • ontsluitingen

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Kerkelijk erfgoed:
 • kapel

Andere:

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad

Schapenweg (Hoge Buizemontstraat), vermoedelijk Keltische ouderdom

Spoorweg: Spoorwegtunnel door Buizemontheuvel

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
 • solitaire boom
Lijnvormige elementen:
 • bomenrij
 • houtkant
 • hagen
 • perceelsrandbegroeiing
Kunstmatige waters:
 • vijver

vijver bij villa

Topografie:
 • onregelmatig
Historisch stabiel landgebruik:
 • heide

twee wastines (grasland met struiken) en drie kleinere bossen

Bos:
 • naald
 • loof
 • hakhout
 • middelhout
 • hooghout

Opmerkingen en knelpunten

Omwille van de beek die in het Boelarebos loopt is er sterke erosie op de valleiwanden. Het water van deze beek is vervuild door afvalwater van huizen in de buurt. Er is een recreatiedruk in het Boelarebos vanwege de jeugdverenigingen. Op de kam van de Buizemontheuvel staat een rustoord ‘Denderoord’ op een erg in het oog springende plaats. De Kleine Buizemont zit niet in de ankerplaats omdat die door woonlinten doorsneden is, net als het noordelijke deel van de Grote Buizemont. Het gebied wordt door de Vlaams-Waalse grens doorsneden.