R30034: Kasteelparken en bosgebied Oostkamp

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Op enkele kapvlakten heeft zich een droge heidevegetatie gevestigd. Dergelijke vegetatie is ook aan te treffen langs enkele dreven. Voorkomen van diverse plantensoorten in de kasteelparken.

Historische waarde:

Maakt deel uit van het vroegere “Vrijgeweed”. Het boscomplex van Doeveren deel van groter bosgebied volgens Ferraris, , zone met grafvelden bij Sparre, bij Groene Jager : grafvelden metaaltijden. In de 18de eeuw was De Hoesten grotendeels bebost. Nu verschillende kastelen aanwezig. Park van kasteel van Loppem aangelegd in de jaren 1855-1860.

Esthetische waarde:

Door boscomplex begrensde ruimten van kleine omvang, opgaand groen sterk ruimtebegrenzend. Boscomplex met omliggend landbouwgebied, met perceelrandbegroeiing (Houtland), bossen verbonden met bomenrijen, regelmatige kleine blok- en strookvormige percelen, verspreide bebouwing. Bossen werden gevrijwaard van verkavelingen met villabouw.

Beleidswenselijkheden:

De toenemende lintbebouwing vormt de sterkste bedreiging op het landelijk karakter van dit gebied met wijdse zichten : bundelen van de nieuwbouw in de bestaande kernen is aangewezen, zeker voor de zones langs de grote verkeersassen, kleinschalige architectuur is wenselijk, behoud en herstel van lineaire perceelsrandbegroeiing is aangewezen, verbeteren van de connectiviteit van het lineair groen is hierbij richtinggevend, concentratie en buffering van nieuwe bioindustriële vestingen