R10037: Vallei van de Weehagense Beek

Verstoring: Sterk ruilverkaveld gebied en gekalibreerde loop van de Weehagense Beek (RVK Wuustwezel).

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Enkel de loop van de Weehagense Beek is nog zichtbaar; het vochtige, gesloten beemdencomplex langsheen de beek is verloren gegaan (cf. Vandermaelen en MGI); slechts nabij De Laren en Nollekens zijn nog perceelsstructuur en -richting herkenbaar; restantjes perceelsrandbegroeiing suggereren de vroegere gesloten structuur (cf. Ferraris en Vandermaelen); bij Ferraris was dreef nabij Nollekens, die uitkomt op een rondpunt met bomen, reeds aanwezig.