R40072: Kattenbroek, ‘t Hoeksken

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen op de rand van de vallei van de Dender, kleine depressie met beekvallei.

Historische waarde:

Bosperceel (Biezenbroeken): gaaf en herkenbaar tov Ferraris en Vandermaelen. Op Ferraris en Vandermaelen ook kleinere percelen bos aanwezig ten zuiden van het bos, nu zijn ze verdwenen. Gebied ten zuiden van bos: op Ferraris met perceelsranden, structuur goed herkenbaar in huidige toestand.

Esthetische waarde:

Bosperceel gelegen in open landbouwlandschap, maar wel perceelsranden aanwezig ten noordwesten van het bos, kleine regelmatige percelen, meestal blokvormig. Geen bebouwing in de relictzone zelf aanwezig, enkel aan de rand.