R10112: Kasteel- en hoevedomeinen Land van St.-Katelijne-Waver

Verstoring: Serres, bebouwing en ring rond Mechelen.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Bemortelhoef (ten noorden van dorpskern St.-Katelijne-Waver): bij Ferraris reeds opgetekend als hoeve in bosgebied; nu slechts enkele bosrestantjes temidden van een sterk uitgekleed landschap; de omwalling van de hoeve is echter niet goed waarneembaar; serres verstoren site. Withuis: hoevedomein is goed herkenbaar, nu meer bebost en aansluitend cultuurland heeft gesloten karakter (cf. MGI); cultuurgronden ten zuidoosten van Withuis hebben volledig nieuwe structuur (cf. MGI), maar zijn belangrijk als open ruimte-verbinding met Fort Midzelen. Rozenhouthof: hoeve en aansluitende percelen met herkenbare structuur, intacte dreven en herkenbare compartimenten in landschap (cf. MGI); aansluitende Steengootbeekvallei heeft goed herkenbare en gave perceelsstructuur en grachtenpatroon. Kasteel St.-Michiel: structuur is herkenbaar, maar niet meer volledig gaaf (cf. Vandermaelen en MGI); omwalling is moeilijk waarneembaar. Kasteel Zorgvliet: parkstructuur is nog vaag herkenbaar (cf. Vandermaelen en MGI); opgenomen in bosrijk gebied; verstoord door ring rond Mechelen en spoorweg Antwerpen-Mechelen. Kasteel Lombaardhoef: herkenbare domeinstructuur en relatief gaaf (cf. Vandermaelen en MGI). Kretenborg: bij MGI staat het gebouw er nog niet, maar het domein is goed te onderscheiden; huidige domeinstructuur is nagenoeg zelfde als bij MGI. Steenhof: kasteeltje is vaag te herkennen, structuur van de omliggende percelen is nog herkenbaar, hoewel de invulling volledig gewijzigd is (cf. MGI); gelegen in Driedonckbeek-Begijnebeek-vallei; ten oosten van Steenhof vertoont valleigebied nog veel bosrestanten en perceelsrandbegroeiing (cf. MGI); onder bebouwingsdruk. Brede Zijpen: bij Ferraris reeds bebost (Bois Den Sype) en uitloper in westelijke richting (Den Grooten Donder); goed herkenbare bosstructuur, open akkerpercelen hebben gewijzigde structuur (cf. MGI). Beukheuvel: bij Ferraris bos (Lismotter Bosch en Quaden Hau Bosch); nu enkel bosrestanten met herkenbarer structuur (cf. MGI); wegenpatroon en perceelsstructuur van cultuurland is verloren gegaan (cf. MGI). Gasthuisvelden en -bos: bij Ferraris bos (Bois De Beeck en Bois Caslos); nog relatief gave bosstructuur en herkenbare percelen cultuurland (cf. MGI); Gasthuishoeve nog aanwezig (omwalling is echter verdwenen - cf. MGI). Leibeek en Zuurbos: bij Ferraris bos (Bois Monkaet); bosstructuur is nog herkenbaar (cf. MGI); sporadische resten van valleibosjes (cf. Ferraris en MGI). Groten Brand Bos en Itterbeek: bosrestanten, doch sterk geslonken bosareaal (cf. Ferraris en MGI); valleipercelen relatief herkenbaar en restjes bospercelen langsheen beek (cf. Ferraris en MGI). Vogelzanghoeve en ‘t Broek: open cultuurland met restanten opgaande begroeiing die herinneren aan eertijds gesloten karakter en herkenbare perceelsstructuur en wegenpatroon (cf. MGI). Pelgrimshof en Hof van Riemen: respectievelijk herkenbare en relatief gave domeinstructuur met beboste kern en dreven temidden van schaalvergrote akkers (cf. Vandermaelen en MGI) en gaaf domein temidden van herkenbare structuur van omliggend cultuurland en bosrestant (bij Ferraris ‘Braeght Bosch’) (cf. MGI). Archeologische vondsten: middeleeuwse bewoning te ‘Bemortel’; middeleeuwse bewoning ‘kasteel Kauwendaal’.

Esthetische waarde:

Verspreid liggende domeinen met aanpalende gesloten cultuurgronden; eilandjes temidden van sterk verstedelijkt serregebied van St.-Katelijne-Waver.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing en versterken directe omgeving domeinen.