R10089: Vallei van de Nete en kasteeldomeinen

Verstoring: Netekanaal en grote wateroppervlaktes (vergravingen) hebben oorspronkelijk uitzicht van Netevallei verstoord; spoorweg en bebouwing (o.a. industrie en verkaveling) dringen valleigebied binnen.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Lachenen kasteel: parkstructuur is herkenbaar en relatief gaaf (cf. Vandermaelen en MGI); ligt op grens Lachenen beek en Netevallei. Vallei ten zuiden van Lier: slechts enkele restanten van eertijdse valleigronden (cf. MGI); vallei wordt grotendeels gekenmerkt door schaalvergroting van percelen en vergravingen. Ringenhof kasteel: bij Ferraris eerste aanzet hiervan; bij Vandermaelen een verdere uitbouw; huidige structuur vertoont veel overeenkomsten met MGI, maar is voor een deel uitgekleed (verdwijning opgaande begroeiing). Kasteel van Rozendaal: bij Ferraris als abdij van Rozendaal opgetekend; domeinstructuur is nog herkenbaar, maar verliest gaafheid door oprukkende bebouwing, wegenpatroon is nog intact (cf. MGI). Vallei ter hoogte van St.-Katelijne-Waver: bij Vandermaelen en MGI drassig weiland, nu voornamelijk bos; valleigebied is goed herkenbaar door gesloten uitzicht; echter verstoord door spoorweg, verkaveling en waterbekkens. Archeologische vondst: middeleeuws aardewerk ten zuiden van St.-Rumoldus-Gummaruskapel.

Esthetische waarde:

Relatief opvallende vallei met resten van eertijds gesloten valleilandschap en duidelijke binding met kasteeldomeintjes, doch verstoord door bebouwing, infrastructuren of waterbekkens.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van verdere bebouwing.