R10036: Dal van de Hoogbosloop en kasteel Montens

Verstoring: Ruilverkavelingsgebied (RVK Loenhout).

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Bij Ferraris een omwald kasteel, waarvan de structuur nog waarneembaar is; restanten van gesloten beemdenlandschap met bospercelen, die bij Ferraris drassige weiden waren en vanaf MGI bos zijn geworden; het toenmalige grachtenpatroon is nog herkenbaar (cf. MGI). Archeologische vondst in dal van de Hoogbosloop: steentijd-nederzetting nabij Braken. Ten noordwesten van het dal zijn nog préhistorische begraafplaatsen (urnevelden) gevonden.

Esthetische waarde:

Relatief gaaf gesloten landschap temidden van ruilverkavelingsgebied. Een groene baken in geuniformiseerd landbouwland.