R10095: Vallei van de Molenbeek - Beggelbeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Klein valleitje af te bakenen aan de hand van restanten opgaand groen (bosjes) en herkenbare, kleinschalige perceelsstructuur met restanten randbegroeiing (cf. MGI). Archeologische vondsten: Ijzertijdscherven, oudste abdij van Hemiksem en postmiddeleeuwse site met walgracht ‘Oud-Klooster’ te Vremde (meest westelijke deel van Molenbeekvallei) en zone met prehistorische silex-vondsten en concentratie van scherven uit volle middeleeuwen ‘Huteinde’ - ‘Hoog Tongel’ (gedeeltelijk in relictzone gelegen, tegen vallei van de Kleine Nete).

Esthetische waarde:

Vrij onopvallend valleitje met vaag gesloten karakter.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing en verdere verwijdering van perceelsrandbegroeiing en bosjes.