R10086: Akker- en boscomplex Wintam-Eikevliet en Moerhoek-Pullaar

Verstoring: Gedeeltelijk ingesloten door N16 en A12; doorsneden door spoorweg; bebouwing langsheen wegen.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Grote Kouter Wintam: open akkerland met duidelijk herkenbare wegenstructuur (cf. Ferraris). Eikerheide - Het Moer: gesloten akker- en weilandencomplex met grotendeels intacte wegstructuur (cf. Ferraris); meestal nog opgaande begroeiing langs wegen; bocage-uitzicht van Ferraris is wel wat verminderd, doch nog steeds een gesloten karakter; bijzondere aandacht voor Frankrijkbos, een oud bosrelict uit tijd van Ferraris, met vele grachten en twee grote waterplassen; drevenpatroon bij Het Moer gaat terug tot Ferraris; ten zuiden van Eikevliet komen talrijke restanten van oude dijken voor, waaronder Bommelsdijk. Lachenenbeekdal: bij Ferraris, Vandermaelen en MGI drassig weiland/hooiland; nu omgezet tot aanplanting opgaand groen en grote waterplas; vorm en structuur van entiteit is nog steeds goed te onderscheiden van omgeving. De Moeren ter hoogte van kasteel van Kolem: kasteel en moeren hebben gelijkaardige structuur als bij Ferraris; perceels- en wegenpatroon zijn nog relatief gaaf en restanten opgaande begroeiing langs percelen herinneren aan eertijds gesloten karakter (cf. Ferraris en MGI); bosrelict tegen N16 dateert uit Ferraris tijd. Archeologische vondsten: neolithisch aardewerk, lithisch materiaal, Bronstijd-, Ijzertijd-, Romeins, Laat-Romeins, vroeg-middeleeuws en middeleeuws aardewerk nabij Eikevliet en ‘Steenlander’; motte en refugiehuis van de abdij van Hemiksem, lithisch materiaal en Ijzertijdaardewerk te ‘Kalfort’ op domein van Kolem.

Esthetische waarde:

De twee moergebieden zijn opvallende gesloten landschappen.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing; behoud van gesloten landschap.