R30003: Uitkerkse Polder - St-Jan-op-den-Dijk

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Sluit aan bij relictzone R30002 : Uitkerkse Polder. Behoort bodemkundig gezien volgens de bodemkaart meer tot de Middellandpolders. Andere wetenschappelijke waarden zie R30002

Historische waarde:

Sluit aan bij relictzone R30002 : Uitkerkse Polder, beschrijving erfgoedwaarden idem.

Esthetische waarde:

Sluit aan bij relictzone R30002 : Uitkerkse Polder, beschrijving erfgoedwaarden idem.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van de resterende open ruimte en weren van niet grondgebonden landbouw (serreteelt). Weren van uitgravingen. Integraal waterbeheer (behoud van het reliëfrijk grasland is hier rechtstreeks aan gekoppeld gezien de omzetting naar akkerland momenteel de sterkste bedreiging van het gebied vormt).