R14001: Scheldevallei van Dendermonde tot Kruibeke

Verstoring: N16 doorsnijdt polder ter hoogte van Bornem; nieuw kanaal van de Rupel verstoort de polder grenzend aan de Rupel (Fort St.-Marie, Wintam, Engelse Hoek, Ruisbroek).Polder Kastel, Grote Wal : gedeelte van de polder zijn verstoord door serres (“Glazen Dorp”). De Blankaart : percelering gewijzigd tov Ferraris, gedeelte van de polder is gelegen in het ruilverkavelingsgebied Moerzeke (21/12/78).

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Aantal unieke morfologische en morfogenetische relictvormen: brede afgesneden meanders, donken en oeverwallen, polders.Polder van Bornem tussen Bornem dorp en Oude Schelde: kwartairgeologisch en pedologisch een uniek en waardevol gebied met een rijk bodemarchief.Aantal unieke morfologische en morfogenetische relictvormen: brede afgesneden meanders, donken en oeverwallen, polders. Gedeelte van de Vlaamse Vallei. De steilrand langs de rechteroever: relatief steile helling vormt ongeveer de begrenzing van de Vlaamse Vallei. Linkeroever: alluviale vlakte, grasland, dicht net van drainagegrachten. De afzetting van het alluvium gebeurde tijdens overstromingen van de Schelde. De alluviale gronden zijn ingenomen door grasland en doorsneden door een dicht net van drainagegrachten. Schorren van de Schelde: zeer goed bewaard en herkenbaar. Percelen bos helpen bij de drainering en ontwatering van de polders. Uiterwaarden aanwezig: gebieden die buitendijks liggen en bij hoge vloed nog regelmatig overstroomd worden zodat het alluviatieproces blijft doorgaan.

Historische waarde:

Potentiële archeologische vindplaatsen aanwezig: bronstijd, ijzertijd, Romeinse periode. Algemeen polder van Bornem: er komen veel wielen voor (Grote Kragenwiel, Ketelwiel, Groene Wiel, enz.) en oude dijklichamen (o.a. ter hoogte van Buitenland, Groot Schoor (zijweg Wielstraat) en Notelaardreef). Meeste van deze wielen en dijklichamen zijn bij Ferraris te zien.Polder Tielrode: meersland volgens Ferraris, nu nog herkenbaar, geen perceelsranden of bossen aanwezig. Strooksgewijze drooglegging met grote tijdsintervallen (tussen de 13de en de 16de-17de eeuw). Inpoldering is duidelijk af te lezen uit het perceleringspatroon. Turfputten: dikke veenpakketten worden opgebouwd in verlaten rivierarmen en nadien uitgestoken. Polder van Kruibeke: structuur nog zeer identiek en gaaf tov Ferraris. Percelering nog niet gewijzigd, percelen bos nog aanwezig, soms wat uitgebreider tov Ferraris. Groot aantal van de perceelsranden zijn bewaard gebleven. Rupelmondse kreek: volgens Ferraris, met bomen langs het noordelijke deel. Polder Temse: richting van de percelering volgens Ferraris, structuur nog duidelijk herkenbaar.

Esthetische waarde:

Sterk gerichte, smalle vergezichten met grote afwisseling, opgaand groen is ruimtebegrenzend. Overwegend lange, smalle percelen. Percelen bos aanwezig. Soms hebben de dijken een grillig verloop.Gesloten en vrij intact polderlandschap langsheen de Schelde en stukje Rupel.Polder Kastel, Grote Wal: percelering blok- tot strookvormig, geen perceelsranden, percelen bos aangeplant. Verschillende binnendijken omsluiten de kleine, afzonderlijke polders. Akkershoofd en Groot Broek: kleine percelen met kleine vijvers, waterputten en bebouwing. Gedeeltelijk beplant met bomen. De Roggeman: begroeid met bomen, open landschap met strookvormige percelering. Sterk gerichte, smalle vergezichten met grote afwisseling, opgaand groen is ruimtebegrenzend. Overwegend lange, smalle percelen. Percelen bos aanwezig. Soms hebben de dijken een grillig verloop. Polder van Temse: nu gedeeltelijk beplant met bomen en struiken.

Sociaal-culturele waarde: Steendorp: resten van steenbakkerijen aanwezig.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing van om het even welke aard. Beheersen van de recreatiedruk. Bijzondere aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap. Accentueren van de waardevolle sites in hun omgeving.