R30008: Poldergebied Ramskapelle - Hoeke

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Afzettingen Duinkerke-III transgressies, goed bewaard microreliëf van kreekruggen en komgronden. Behoort tot het uitgesproken inversie sublandschap met poelgronden en kreekruggen. Aantal uitgeveende gronden aanwezig ten zuiden van het Zeebrugs havengebied. Relicten onder de vorm van microreliëf nog aanwezig. Langs de sloten is er een waardevolle vegetatie te vinden. Lokaal werd ook klei uitgegraven. De ondiepe kleiputten evolueerden ondertussen tot een vrij groot rietmoeras. Weidegebied rond Oostkerke is een belangrijk polderweidegebied met relicten van kleinschalige percelen en sloten met belangrijke verlandingsvegetaties. Auvifaunistisch en botanisch belang.

Historische waarde:

Na de stormvloed van 26 december 838 strekte zich ten noorden van Brugge een waddenbegeid uit met schorren, slikken en geulen. In de loop van de 9de-10de eeuw werden talrijke schaapsboerderijen gevestigd. In de 11de eeuw werd het gebied volledig ingepolderd. De gronden gelegen nabij de lage weiden van Ramskapelle werden allemaal uitgeveend. Percelering, perceelsgebruik, verspreiding van de bebouwing volgens 18de eeuw. Op de Ferrariskaart wordt dit gebied gekenmerkt door een patroon van akkers op kreekruggronden en weiden op poelgronden en uitgeveende gronden. Boomgaarden komen slecht als kleine elementen vlakbij de boerderijen voor. Aantal sites met walgracht, hoge dichtheid hoeven.

Esthetische waarde:

Wijdse panoramische zichten in vele richtingen, skyline kust en Binnen-Vlaanderen zichtbaar. Regelmatige percelering van gemiddelde grootte, weinig perceelsrandbegroeiing, rechte perceelsgrenzen, hoeven regelmatig verspreid. Het weidelandschap vormt een nog kleinschalig landschap en is relatief rijk aan kleine landschapselementen.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van de resterende open ruimte door bundelen van de versnijdingen en groeperen van nieuwbouw in bestaande kernen, weren van niet grondgebonden landbouw (serreteelt)