Putberg

Ankerplaats ID:A20022

Omschrijving

Putberg ligt ten westen van Asse, dat een rijk verleden heeft als knooppunt van Romeinse verkeerswegen, waaronder de heerbaan naar Bavay. In het landschap zijn nog talrijke vergravingen en verdedigingsstrukturen terug te vinden. In het gehucht Kalkoven werden de resten van een romeinse kalkoven en een vicus teruggevonden. Asse is al sinds meer dan 200 jaar een knooppunt van belangrijke wegen naar Aalst- Gent, Dendermonde, Merchtem-Mechelen, Vilvoorde, Brussel en Edingen. De struktuur van het landschap is sinds het einde van de 18de eeuw weinig gewijzigd. Op de Putberg verschenen omstreeks 1880 twee eclectische kastelen met bijhorend laat-landschappelijk park. Voormalige kalkzandsteenontginningen en zavelputten zijn nog aanwezig. In de gehuchten Asbeek en Putberg worden 17de en 18de-eeuwse hoeven gesitueerd. Het landschap is er zeer gevarieerd met sterke reliëfverschillen, taluds, holle wegen, bossen, mooie vergezichten, ondermeer vanaf het gehucht Buda. De vallei van de Kleine Wijtsbeek is eveneens weinig veranderd gedurende de laatste twee eeuwen: de perceelsvormen en het bodemgebruik bleven ongewijzigd, perceelsrandbegroeiing komt nog sporadisch voor. In de nabijheid van de Putberg stromen ook de Overnellebeek en de Broekebeek. Als grote pachthoven kunnen Hof ter Lange Molen en Hof ter Eenhoorn vermeld worden. De voormalige 17de-eeuwse herberg “In de hoger Kamer” nabij Asbeek is als monument beschermd, de omgeving als dorpsgezicht.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

In oude steengroeve komt een interessante (bron)bosvegetatie voor.

Historische waarde

In het gebied werden Romeinse vondsten gedaan, sporen gevonden van een kalkoven te Kalkoven; er zijn ook resten van Merovingische schans en een oude Lediaankalkzandsteengroeve.

Esthetische waarde

Een bebost gebied met heel wat variatie; bos, kasteeltuin, sterke reliëfverschillen en panorama’s.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • heuvel
 • holle weg
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • beek
 • vallei

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • park
Nederzettingspatronen:
 • nederzettingspatroon
 • gehucht
Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
Bouwkundig erfgoed:
 • herberg
Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal

Archeologische elementen:

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad
 • Romeinse weg

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
Lijnvormige elementen:
 • perceelsrandbegroeiing
Kunstmatige waters:
 • vijver
Topografie:
 • historisch stabiel
Bos:
 • loof

Opmerkingen en knelpunten

Verspreide bebouwing, vooral in de zone Putberg-Asbeek