R10093: Bosgebied Leiseinde en De Waal

Verstoring: Verspreide bebouwing.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 1

Historische waarde:

De Waal-Leiseinde: bij Ferraris en Vandermaelen nog heide; bebost gebied met herkenbaar wegenpatroon en bosstructuur (cf. MGI); verspreide bebouwing; aansluitend op gesloten vallei van de Grote Kaliebeek.

Esthetische waarde:

Hoger gelegen bebost gebied aansluitend op vallei van de Kaliebeek.