R30021: Duinen Westkust

Verstoring: Sterke fragmentatie door infrastructuur, bebouwing en recreatie, inkrimping van stuifzandarealen door verstruweling.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Behoren tot het paraboolduinencomplex Duinkerke - Oostduinkerke, worden bepaald door een opeenvolging van uitgestrekte pannen en paraboolduinen. Talrijke micro- en macromorfologische duinvormen en een grote bodemvariabiliteit door de grote variatie aan geomorfologische dynamiek. Aanwezigheid van een nog groot en stuivend duinencomplex, verstuiving op deze schaal is een vrijwel uniek natuurlijk proces langs de Belgische kust. Opdeling van noord naar zuid : afslagkust, eroderende zeereep, zeereepduinen met alle gradaties van verstuivingsintensiteit, het jonge parabool- en loopduinlandschap met stuivende duinen en het secundair gestabiliseerde paraboolduinlandschap. Afwisseling van oude, voormalig begraasde humusrijke bodems, kalkrijke stuifzanden en vochtige pannevloeren. Waardevolle duinhabitats voor flora en fauna (grote botanische waarde met typische duinvegetatie, waardevol ecotoop) Nog actief duingebied als enige mobiel stuiffront op de binnenduinrand aanwezig. Dynamisch ecosysteem. Nog enkele vochtige duinpannen aanwezig (Mariapark Koksijde). Unieke duin-polderovergang : fysieke grens duidelijk herkenbaar met ongeschonden en onverharde duinovergangszone ten zuiden van de Oosthoekduinen in De Panne. Grote variatie van vegetatietypen door de diverse milieugradiënten (zout-zoet, kalkrijk-kalkarm, nat-vochtig-droog, noord-zuidhelling in de duinen, duin-polderovergang).

Historische waarde:

Centrale wandelduin van de Weshoekduinen als enig relict gevormd tijdens de 13de eeuwse loopduinfase, gevolgd door de 14de-16de eeuwse paraboolduinfase. Relicten van agropastoraal gebruik in de secundaire paraboolduinlandschappen : extensieve beweiding (uit zich in de dominantie van mos- en graslanden) en de omwalde deels met loofhout beplante geëgaliseerde akkertjes, rijshoutrijen ten behoeve van zandfixatie. Verdwenen bewoning in de duinen, De Panne : Romeins en vroeg-middeleeuws, verdwenen nederzettingen Nieuwe Yde en Raversijde.

Esthetische waarde:

Grote verscheidenheid aan landschapsvisuele kenmerken bepaald door de uitgestrektheid en diversiteit van de voorkomende duinvormen en door het uitgebreid kleurenpalet en mozaïeken van open zandvlakten, begroeide duinentoppen, duingraslandjes, dicht struweel, bosjes. Panoramisch wijds naar de zee kijkend, kleine compartimenten tussen de bebouwing, verre zichten naar de polders gericht, markante terreinovergangen. Golvend duinterreinen met verschillende markante overgangen naar de polders.

Beleidswenselijkheden:

Behoud en bescherming van de resterende natuur- en geomorfologische relicten, vrijwaren van uitbreiding bebouwing en toeristische infrastructuur, behoud en herstel van de duincomplexen, vormgeven en accentueren van de overgangsgebieden door bebossing en beplanting.