R34004: Vallei van de Zeverenbeek en vallei Oude Mandelbeek en de Mandelvallei.

Verstoring: Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Valleigebied gelegen tussen het Plateau van Tielt en het zandig Leie-Schelde interfluvium. Gelegen in het bekken van de Leie. Vormt een beekdepressie met dominantie van vochtige loofbossen. Deze beekvalleien zijn opgevuld met zandlemig materiaal.Vallei en kouterlandschap.

Historische waarde:

De broeken van Zeveren werden ontveend voor 1775 en voornamelijk bebost tussen 1775 en 1850.Percelering en wegenstructuur volgens Ferraris, oude kouter, grafvelden vermoedelijk uit de Romeinse periode en bronstijd, uit steentijd in Dentergem. Toestand op Ferraris: duidelijk meersgebieden, vochtige weilanden, gedeeltelijk met perceelsranden. Buiten de in de vallei gelegen meersgebieden meer gesloten landschap met perceelsranden en kleine percelen bos. Bebouwing is gesitueerd aan de rand van de meersen. Zelfde toestand is te herkennen op de kaart van Vandermaelen en MGI 1/20,000.

Esthetische waarde:

Vallei van de Zeverenbeek is duidelijk te herkennen op de orthofoto door de beboste delen, de Broeken. Loop van de beken wordt benadrukt door bomenrijen en is visueel waarneembaar in het landschap. Omliggende percelen regelmatig en rechthoekig tot blokkig van vorm, gemiddelde grootte. De bebouwing situeert zich aan de rand van de meersen.Panoramische zichten op de Mandelvallei. Open landschap, zeer weinig bebouwing, wel aan de rand van de relictzone (Markegem, Wakken), grote onregelmatige percelering, langs de oevers vochtige meersstroken. De dorpskernen zijn gesitueerd naast de vallei. Herkenbare akkerbouw- en graslandcultuur.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van de relicten open ruimte, afremmen volledig dichtslibben, actieve en structuurversterkende landschapsbouw, versnippering door infrastructuur en verspreiding van (bio)industriële vestingen tegengaan, versterken van de samenhang en buffering van de visuele verstedelijking door selectieve groenaanplanting