R10032: Benedenloop van de Mark

Verstoring: Ruilverkavelingswerken (RVK Meerle) hebben karakter valleigebied volledig verstoord.

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Historische waarde:

Benedenloop van de Mark is tussen staatsgrens en Volmolenbrug opgenomen in een ruilverkavelingsgebied. De oorspronkelijke valleigronden (gesloten karakter en de kleinschalige percelen) zijn nagenoeg niet meer herkenbaar, op enkele uitzonderingen na. De Mark is grotendeels gekalibreerd. Heerlese Loop: oorspronkelijke perceelsstructuur langsheen de beek is niet meer duidelijk (cf. Ferraris, Vandermaelen en MGI); het natuurreservaat was bij Ferraris heide doorsneden door dreven. Vallei ter hoogte van Meer: vage herkenning van vroegere perceelsstructuur (cf. MGI) en sporadische bospercelen en restjes opgaand groen herinneren aan eertijds gesloten karakter. Vallei ter hoogte van de staatsgrens ten noorden van Castelré (NL): bij Ferraris en MGI een gesloten beemdlandschap met hogerop gesloten akkers en open heide; vroegere perceelsstructuur en gesloten karakter zijn slechts op beperkte oppervlakten herkenbaar, vnl. op Nederlands grondgebied is het valleikarakter gerespecteerd. Archeologische vondsten: prehistorische vondst nabij Laag-Eind en middeleeuwse bewoning nabij het Looi.

Esthetische waarde:

Grotendeels gebanaliseerde en sterk uitgeklede vallei met beperkte zones met resten opgaand groen. Rivier zelf is nagenoeg over het hele traject tussen de staatsgrens en Volmolenbrug gekalibreerd, slechts het stuk op de staatsgrens (Mark - Marksken) kent nog een meanderende loop. Het gesloten karakter van het valleigebied op Nederlands grondgebied is heel mooi bewaard.

Beleidswenselijkheden:

Resterende authentieke valleigronden vrijwaren van verdere uniformisering.