Kastelen Gruuthuyse - Cellen - Erkegem en Kampveld

Ankerplaats ID:A30056

Omschrijving

Deze ankerplaats strekt zich uit langs de Rivier- en de Hertsbergebeek inbegrepen het kasteeldomein van Gruuthuyse ten oosten van de dorpskern van Oostkamp, het kasteel Celles, het kasteel van Erkegem en Nieuwenhovebos tot het Kampveld ten noordoosten van Waardamme (gem. Oostkamp). De meeste grenzen worden gevormd door dreven en bomenrijen. De kasteeldomeinen dateren allen uit de 18e en 19e eeuw toen de bosgrodel ten zuiden van Brugge bij de adel zeer aantrekkelijk was om er een tweede verblijf te bouwen. Sommige sites hadden reeds tevoren kastelen en landgoederen. De Rivier- en Hertsbergebeek hebben een natuurlijke en sterk meanderende loop met natuurlijke oeverprofielen. Langs hun valleigrenzen zijn lokaal nog zeer markante steilranden aanwezig die soms begroeid zijn met knotbomen en struiken. Langs de beken liggen veelal weilanden die knot/bomenrijen aan de perceelsgrenzen hebben. De weilanden nabij de beken vormen het natuurlijk overstromingsgebied. Stroomafwaarts van de samenvloeiing van Rivierbeek en Hertsbergebeek komen langs de oevers bossen voor die botanisch zeer rijk zijn door de graduele overgang van natte en voedselrijke bodems bij de beek naar droge en voedselarme omstandigheden op de helling, zoals in het Nieuwenhovebos voorkomt. Beide beken hebben beekbegeleidende bomen en struiken die samen met het lint van weiland hun kronkelende loop in het landschap visueel accentueren. Het Kampveld vormt het interfluvium tussen beide beken en heeft talrijke bronniveau’s. Waarschijnlijk vormde dit gebied vroeger een veldgebied dat op de kabinetskaart van de Ferraris (ca. 1776) wel al ontgonnen was als landbouwland, of lag het in de nabijheid van een veldgebied. De ontginningsperiode was van korte duur want het werd een weinig later bebost. Momenteel is nog heideflora aanwezig langs de dreven en in enkele kapvlaktes. Het Kampveld is gedeeltelijk bebost met loof- en/of naaldbos en wordt gedeeltelijk als akker- of weiland gebruikt waarbij het dambordvormig perceleringspatroon geaccentueerd wordt door dreven. In het oosten van het Kampveld ligt een boerderij waarvan de plattegrond een L-vorm heeft. Het betreft een gave boerderij bestaande uit een woonhuis, wagenhuis en enkele stallen. Ter hoogte van de samenvloeiing ligt een aaneengesloten weilandcomplex waarin de bomenrijen de beken accentueren. Aan de rand van de vallei liggen enkele kleinere hoeves zonder storende nieuwbouw. Ten noorden van de samenvloeiing ligt het Nieuwenhovebos dat geen gesloten boscomplex vormt maar af en toe onderbroken wordt door een weiland. Langs de helling komen enkele kleinere bronniveautjes voor. Het heeft naald-, loof- en gemengde bossen en herbergt een rijke flora. De dreven accentueren het geometrisch perceleringspatroon. In het noorden ligt het kasteel Erkegem. Het oorspronkelijke landhuis dateert uit 1790 en werd in het begin van de 20e eeuw uitgebouwd tot een kasteel. Het is omringd door een park met vijver en heuvel. De heuvel is opgeworpen met het materiaal dat uitgegraven is voor de vijver. Op de heuvel staan een houten obelisk en een Tholos tempeltje. Over de vijver liggen ook een houten brug en bij het water ligt een houten boothuis. Het omringende park is in typisch Engelse landschapsstijl aangelegd met kronkelende lijnen en grenzen van bospartijen, en geïsoleerde bomengroepen. Ten noorden van het kasteel ligt een recente villa die door de andere stijl afbreuk doet aan de gaafheid en het esthetisch karakter van het kasteel. Het kasteel Celles werd in 1912 heropgebouwd in ecclectische stijl met een neorenaissance-inslag. Het gebouw heeft een toren met koepel en talrijke horizontale speklagen. Het omringende park is in een landschappelijke sfeer aangelegd met enkele speciale florasoorten en bosbestanden doorsneden met dreven. Daarnaast staat er een boothuis (in veldsteen) , een grote ijskelder en een gedeeltelijk ommuurde moestuin. De Rivierbeek vormt de dynamische grens van dit domein. De Vloedhoeve is een gave en grote hoeve in een open omgeving. Het bestaat uit 2 gebouwen, het woonhuis en de stallingen rond een kleine koer gerangschikt. De hoeve past door haar historisch karakter binnen dit landschap. Ten noorden ervan ligt het kasteeldomein Gruuthuyse dat sinds de middeleeuwen een kasteel heeft gehad en sinds de 17e eeuw eigendom is van de familie d’Ursel. De oudste middeleeuwse afbeelding toont een burcht of kasteel met twee ronde torens met schietgaten. Het huidige kasteel is gebouwd op het einde van de 19e eeuw in Brabantse renaissancestijl nadat het vorige gesloopt was. Naast het kasteel ligt een grote vijver. Ten noorden staan enkele dienstgebouwen in een L-vorm. Het kasteelpark van Gruuthuyse kan in drie delen opgesplitst worden naargelang de hangbare parkstijl: het park in Franse aanleg aansluitend op het kasteel, het Engelse park met Franse inslag, en het Nieuwe park waarin de schandpaal centraal staat. Het Engelse park creëert door solitaire bomen en kronkelende uitlopers van het bos vista’s langs de uitgestrekte weilanden rond het kasteel. In het zuidwesten ligt het Nieuw park waar 6 assen vertrekken vanuit het centrum maar waarbij de assen geen speciaal zichtpunt (gebouw) hebben. De Rivierbeek doorkruist het park en wordt aangewend in de parkaanleg.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De meanderende loop van de Rivier- en de Hertsbergebeek heeft een grote wetenschappeliejk waarde vanwege de natuurlijkheid van de oevers en het beeksysteem en omdat de aangrenzende weilanden dienst doen als natuurlijk overstromingsgebied. De bossen herbergen een rijke flora door de graduele verandering van de bodemomstandigheden van de beek naar de hellingen en door het voorkomen van bronniveau’s. In enkele kasteelparken komen enkele zeldzame flora’s en merkwaardige planten voor. Het Kampveld herbergt nog heidelfora op bepaalde plaatsen wat herinnert aan de nabijheid van veldgebieden.

Historische waarde

De kastelen en domeinen dateren meestal uit de 18e en 19e eeuw. De site van Gruuthuyse gaat echter terug op een middeleeuws kasteel of burcht en het domein zelf is sinds de 17e eeuw eigendom van de familie d’Ursel. De meeste kastelen en bijhorend bouwkundig erfgoed zijn goed bewaard gebleven, verschillen in bouwstijl en worden omkaderd door een park met een bepaalde aanleg om vista’s te creëren. De blokvormige percelering en het gave drevenpatroon getuigen van de late ontginning van het Kampveld als voormalig veldgebied of als bosgordel rond een veldgebied. De overstroombare bossen en weilanden langs de beken zijn intact bewaard waarbij de weilanden nog gave perceelsrandbegroeiing hebben.

Esthetische waarde

De valleien van de Rivier- en Hertsbergebeek zijn goed herkenbaar in het landschap door de beekbegeleidende natte weilanden met gave perceelsrandbegroeiing. Hun kronkelende natuurlijke loop wordt visueel benadrukt door de beekbegeleidend lineair groen. De gave kastelen en de bijhorende gebouwen krijgen een esthetische meerwaarde door de omliggende parken (vaak met waterpartijen) waarin vista’s gemaakt worden en door de bebossing in de ruime omgeving. Het boscomplex van het Kampveld accentueert de hogere ligging van dit interfluvium en het gave drevnepatroon benadrukt de systematische ontginning van het gebied.

Ruimtelijk-structurerende waarde

De valleien van de Rivier- en de Hertsbergebeek zijn ruimtelijk structurerend voor het landgebruik.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • talud

steilranden langs valleigrens

Macroreliëf: interfluvium Hertsberghe- en Rivierbeek

Hydrografische Elementen:
 • beek

Rivier- en Hertsberghebeek

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • tuin
 • park

kasteelparken; moestuin

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • toren
 • landgoed
 • ijskelder
 • kasteelgracht

boothuis;obelisk in kast. Erkegem

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve

hoeve op Kampveld

Klein historisch erfgoed:
 • schandpaal

kasteeldomein Gruuthuyse

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep

in parken

Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • houtkant
 • knotbomenrij

bij weilanden en langs beken

Kunstmatige waters:
 • vijver
Bos:
 • naald
 • loof
 • broek
 • hakhout
 • middelhout

Opmerkingen en knelpunten

De ankerplaats wordt doorsneden door de autostrade E40 Oostende-Brussel wat de landschappelijke samenhang verbreekt. Deze ankerplaats vormt een langgerekt lint tussen enkele grotere bebouwde kernen van Oostkamp en de verkaveling ten zuiden ervan. De ankerplaats mag niet verder versneden worden door nieuwe bebouwing of door lintbebouwing tussen Oostkamp en Stuivenberg, én tussen de wijk ten zuiden van Oostkamp en de wijk nabij Erkegem. Ten oosten van het Kampveld ligt een bedrijventerrein dat afbreuk doet aan het landelijk karakter van het Kampveld en aan het natuurlijk karakter van de nabijgelegen Rivierbeek.