R40053: Kasteelparken Zwijnaarde

Verstoring: Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gebied is een dekzandgebied dat deel uitmaakt van de door pleistocene sedimenten opgevulde “Vlaamse Vallei”. De relictzone valt grotendeels samen met een lichte depressie in het microreliëf.

Historische waarde:

Sluit aan bij het “Scheldeveld”: groot vroeg-middeleeuws bos, areaal dat tijdens de grote middeleeuwse ontginningen niet tot landbouwland kon omgezet worden en in hoofdzaak werd gebruikt voor begrazing. Tijdens de 13de eeuw werden pogingen gedaan om het gebied te ontginnen, invloed van Raas van Gavere. Gentse Sint-Pietersabdij had belangrijke rol in deze laat-middeleeuwse ontginningen. De site van Reivissche (met walgracht), Puttenhove, Predikherenhof en Nieuwgoed vermoedelijk ontwikkeld uit laat-middeleeuwse ontginningshoeven. De ontginningen zorgde ervoor dat het Scheldeveld uiteen viel in verschillende delen. Slechts enkele delen zijn bebost op de Ferrariskaart. Het omliggende agrarische landschap is een bulkengebied: gesloten landbouwgebied met knotwilgen. Gave resten van het middeleeuws bulkengebied.

Esthetische waarde:

Verschillende kastelen komen voor in de relictzone : de Ghellinck d’Elseghempark, kasteel “Nieuwgoed” of “Nieuwenhove”, kasteeltje “het Hoedje” thans “de Klosse”, kasteel “Rijvissche”, Predikherenhof, kasteel “Puttenhove”. Is een uitzonderlijk gaaf en open landschap, een sterke visuele relatie tussen de verschillende sites met kasteeldreven. Verschillende vergezichten vanuit de kasteelsites. Meerwaarde door de walgrachten vijvers en waterpartijen. Talrijke relicten aanwezig zoals dreven en het tracé van een oude spoorweg.