R40025: Wullebos en omgeving

Verstoring: De relictzone valt gedeeltelijk in het ruilverkavelingsgebied Moerbeke (20/12/91) namelijk het gedeelte ten westen van de Wullebosbeek. Wordt doorsneden door de expresweg Antwerpen - Knokke.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen op de dekzandrug Maldegem-Stekene met een grote geomorfologische waarde. De grote boscomplexen duidelijk herkenbaar in het landschap. Duidelijke overgang naar de zuidelijk gelegen Moervaartdepressie en het noordelijk gelegen poldergebied.

Historische waarde:

Bos gelegen tussen Moerkesbeek en Joanna van Parijsbeek : ook herkenbaar op Ferraris. Gebied ten noorden : richting van de percelen volgens Ferraris, perceelsranden wel verdwenen. Bos Zandberg : rest van groter boscomplex volgens Ferraris. Wullebos : complex vergelijkbaar met Ferraris. Omgeving van het bos : wegenpatroon herkenbaar volgens Ferraris, kleinschalige percelering grotendeels gelijk gebleven. Perceelsranden wel verdwenen. Kleine bosresten Polken : resten van groter boscomplex volgens Ferraris. Ook aantal belangrijke hoeven in de omgeving aanwezig.

Esthetische waarde:

Is gelegen op een weinig uitgesproken dekzandrug met compartimenten bossen en open landbouwland. De doorkijken en open ruimten zijn meestal van matige tot kleine omvang. Bossen, heide en graslanden.

Beleidswenselijkheden:

Controle op het recreatieve gebruik en op de bebouwing, vnl. m.b.t. de weekendverblijven. Accentueren grenzen met de Zeeuwsch-Vlaamse polders en de Moervaartdepressie. Verbinden boscomplexen en toevoegen lineair groen is aangewezen.