R30022: Poldergebied Oostduinkerke - Adinkerke

Verstoring: Gebied ruilverkaveling Bulskamp (24/11/72) heeft de percelering veranderd, maar de grote perceelsblokken behouden, idem voor wegen-patroon.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Overwegend vlak landschap met enkele oeverwallen. Waar de overgang duinen-polders gaaf bewaard is gebleven is een grillige combinatie van kleine akkers en weiden, zandverstuivingen en bosjes aanwezig. Zeer waardevolle, onbebouwde en onverharde, vrij abrupte en reliëfrijke overgang van duin naar polder ter hoogte van de hoeve Ten Bogaerde. Het gebied is een relict van een grootschalig geulensysteem met grote akkerland- en graasweidencomplexen. De perceelsrandbegroeiing op de oeverwallen is verdwenen. Oudland ten westen van Veurne fysische structuur, nogal bijgewerkt door recente ruilverkaveling.

Historische waarde:

Op de overgang duinen-polders zijn plaatselijk nog restanten van de oude Driftweg bewaard. Onder de zandverstuivingen komen plaatselijk vol-middeleeuwse ontginningen voor. Langs de armen van het geulensysteem kunnen agrarische en zoutwinningssites opduiken, die tot de Romeinse periode teruggaan. Het gebied is één van de oudste ontginningen die door de Abdij ter Duinen aangevat is. Het verspreid hoevenpatroon refereert nog naar de grootschaligheid ervan. De grootschalige turfexploitatie vanaf de tweede helft van de 12de eeuw bepaalt in hoge mate het uitzicht van de Buitenmoeren. Langs de turfwegen en op de poldervaarten gebeurde het transport van deze brandstof. Het gebied van de Buitenmoeren is overwegend grasland volgens Ferraris, percelering is aangepast door recente ruilverkaveling, grote perceelsverbanden wel gelijk, verspreiding boerderijen en wegenpatroon volgens Ferraris. De concentrische, waaiervormige strookpercelering is uitgedund door de ruilverkaveling en de randbeplanting op de oeverwallen grotendeels opgeruimd. Historisch tracé van de Bergenvaart op een oeverwal. Ten westen van Veurne werd in 1694 door Vauban een versterkt legerkamp aangelegd. Het was gesitueerd tussen het Annekensleed en het Hertsleed en omvatte redoutes, een kroonwerk en een algemene omwalling. Nog restanten van 1 redoute bewaard. Percelering, wegenstructuur en verspreiding hoeves volgens Ferraris.

Esthetische waarde:

Wijdse panoramische zichten in alle richtingen, bebouwing kust zichtbaar, soms kleine doorkijkpunten naar de duinen. Vlak open landbouwgebied met kleine, lage kerndorpen, verspreide alleenstaande bebouwing, kleine tot matig grote onregelmatige percelen, geen perceelsrandbegroeiing. Open landbouwlandschap, weinig bebouwing aanwezig, strookvormige percelering. Bulskamp : is een vlak open landschap met verspreide hoeves, gemengd bouwland en weiland, grote regelmatige kavels.

Beleidswenselijkheden:

Maximaal behoud van het open landelijk karakter door : niet-grondgebonden landbouw te weren, architectonisch inpassen van nieuwe constructies zodat ze de bestaande vertikale blikvangers niet domineren, bebouwing te beperken tot de renovatie van de bestaande bebouwing, enkel kleinschalige ambachtelijke industrie te stimuleren aansluitend bij de bestaande kernbewoning, het weren van alle lintbebouwing, het behoud van grote open ruimten met weinig lineair opgaand groen, ecologische corridors vooral te associëren met sloten, dijken en wegen, het accentueren van de identiteit tussen de verschillende subeenheden.