R30064: Munkebossen

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Zacht golvend gebied, gelegen op het interfluvium Leie en Kustvlakte.

Historische waarde:

Structuur van bos en omliggende percelen is volgens Ferraris, vroeger groter bos had grotere oppervlakte. Toen bos reeds aangeplant met ontginningsdoeleinden. Archeologisch belangrijke zone, in Munkebossen : hoeve bij kasteel is gewezen site met walgracht, oude percelering en grafsite, Kaleshoek en Vosputhoek : relictpercelen.

Esthetische waarde:

Veel wijdse en gerichte vergezichten aan de rand van het bos, versnipperde ruimten begrensd door topografie en opgaand groen. Netwerk van lineair groen versterkt de identiteit in de open ruimte. Bosstructuur met regelmatige percelering, lange dreven verbinden de boscomplexen onderling met elkaar, landbouwgebied met grote regelmatige percelering, overwegend weiland, verspreide bebouwing geconcentreerd langs de wegen.

Beleidswenselijkheden:

De toenemende lintbebouwing vormt de sterkste bedreiging op het landelijk karakter van dit gebied met wijdse zichten : bundelen van de nieuwbouw in de bestaande kernen is aangewezen, zeker voor de zones langs de grote verkeersassen. Kleinschalige architectuur is wenselijk, behoud en herstel van lineaire perceelsrandbegroeiing is aangewezen, verbeteren van de connectiviteit van het lineair groen is hierbij richtinggevend, concentratie en buffering van nieuwe bioindustriële vestingen