R34007: Westelijk deel van cuesta van Zomergem en Maldegemveld

Verstoring: Gedeelte ingenomen door vliegveld van Ursel. De relictzone valt gedeeltelijk in het ruilverkavelingsgebied Adegem.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Langgerekte en zwak golvende asymmetrische heuvelrug met enkele toppen tot bijna 30m. Behoort tot de Vlaamse Zandstreek, heeft echter een mozaïek van bodems : zuiver zand, lemig zand en zandleem, klei. Ondiepe tertiaire klei geeft stuwwatergronden.De kwartaire mantel ontbreekt en de bodem is weinig geschikt voor landbouw.

Historische waarde:

Zone komt overeen met laat en op zeer systematische wijze ontgonnen gronden. Relicten van oude heidegebieden die gemeenschappelijke graasgronden vormden en in de 18de-19de eeuw herbebost werden. Dambordvormig perceleringspatroon is het resultaat van het aanplanten van dreven tijdens deze systematische verkaveling en bebossing.

Esthetische waarde:

Golvende topografie met uitgesproken steilrandbegrenzing. Een gecompartimenteerd landschap met een patroon van bossen en open landbouwgebied, gevormd door kwadratische akkers en weiden. Dreven met afwijkende beplanting. Beperkt aantal weidse maar gerichte vergezichten langs de steilranden op de omliggende gebieden. Lineair groen is sterk ruimtebepalend en soms ruimtebegrenzend, met begrensde ruimten van kleine tot middelgrote omvang.. Kallekensbos en Burkel : omliggende percelen zijn groot en blokkig, bossen onderling verbonden met lanen. Drongengoedbos : groot boscomplex, weilandpercelen aan de rand van het bos weinig perceelsranden.

Beleidswenselijkheden:

Behoud landelijk karakter door afremmen van nieuwe lintbebouwing. Vrijwaren zichten van en naar het cuestafront. Verbeteren verbindingen tussen boscomplexen.