R10018: Bosgebied Mik

Verstoring: Randen van bosgebied, o.a. ter hoogte van Maria ter Heide, aangetast door bebouwing; zuidrand afgesneden door E19.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Bij Vandermaelen reeds sprake van ‘Mieksche Hoef’. Kasteel en parkstructuur zijn nog relatief gaaf en goed herkenbaar, net zoals het omliggende bosgebied. Vallei van Laarse Beek: perceelsstructuur is nog bewaard (cf. MGI), doch uitgekleed door verdwijning perceelsrandbegroeiing; beekloop wordt begeleid door opgaande begroeiing. Archeologische vondsten: prehistorische site nabij Maria ter Heide.

Esthetische waarde:

Gesloten landschap doorsneden door Anti-tankgracht grenzend aan open vallei met geaccentueerde beekloop.