R20017: Zennebeemden ten zuiden van het Brussels Gewest

Verstoring: De E19 die de vallei longitudinaal doorsnijdt. De rand van de huidige beemden zijn omgeven door industrie

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Romeinse vondsten van de eerste tot de derde eeuw na Chr.

Historische waarde:

Hier stroomt de Zenne voor het eerst stroomopwaarts Brussel in haar natuurlijke bedding. Tot begin 1900 waren de beemden opgedeeld in kleine percelen weiden met bomenrijen als perceelsrandbegroeiing. De meeste verdwenen na de aanleg van de E19. De populieraanplantingen dateren van de laatste 50 jaar. Stroomopwaarts Halle ligt een oude meander van de Zenne die ontstaan is na de aanleg van het kanaal Brussel-Charleroi tussen 1827 en 1832. Voorheen maakte dit gebied deel uit van het kasteeldomein van het kasteel van Lembeek waarvan er nog een deel bestaat ten westen van het kanaal.

Beleidswenselijkheden:

Verder aantasting van de natuurlijke rijkdom die nog rest vrijwaren en het gebied uitbouwen als natuurgebied voor weide en watervogels.