R10013: Brakwaterschorren van de Schelde

Verstoring: Door havenactiviteiten sterk beperkt in oppervlakte en binding met volledige valleigebied van de Schelde verloren.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Galgeschoor en Groot Buitenschoor: huidige slikken en schorren zijn relict van oorspronkelijk zeer uitgebreid en ingewikkeld stelsel van buitengronden; op nationaal vlak uiterst zeldzame schorren- en slikkenvegetatie; uniek voorbeeld van brakke schorre; één van de drie voornaamste watervogelgebieden in Vlaanderen (naast Zwin en Ijzermonding).

Historische waarde:

Schorren op l.o. en r.o.: bij Ferraris, Vandermaelen en MGI als uiterwaarden (hooilanden); nu braak liggend en ingesloten door havenindustrie. Archeologische vondsten: aardewerk uit vroege Ijzertijd nabij Fort Lillo en préhistorische werktuigen (van midden Paleolithicum tot Neolithicum) ter hoogte van Scheldebocht ten zuiden van Fort Lillo.

Beleidswenselijkheden:

Verstoring door havenactiviteiten vermijden.