R34009: Lemig Leie-Schelde interfluvium

Verstoring: Markelindenhoek : verspreide bebouwing nog toegenomen, veel grootschalige boerderijen met grote stallingen, de individuele boerderijen zijn sterk uitgebreid. Gedeelte verstoord door ruilverkavelingsgebied Huise (26/11/93) en Eine (22/12/71), veel perceelsranden verdwenen, bebouwing sterk toegenomen, boscomplexen bij Ferraris aanwezig grotendeels verdwenen.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Bodemgesteldheid is zandleem tot leem met langs de centrale kamlijn ondiep Tertiair. Bouvelobos: is gelegen op een plateau. Biesvijverbos: bos gelegen in een nat gebied.

Historische waarde:

Bouvelobos: rest van groot boscomplex volgens Ferraris en Vandermaelen. Aantal sites van de middensteentijd aanwezig (Michelsbergcultuur), van de ijzertijd tot en met de romeinse periode. Is een restant van het foreest Methela, een vroeg-middeleeuws bos. Vanaf de 18de eeuw: verschillende gehuchten langs het Bouvelobos met een Boskanttoponiem. In het bos zijn verschillende boswallen aanwezig, de oorsprong ervan is onduidelijk. Gedeelte rond de Beekstraat: verspreiding van de bebouwing en percelering van Ferraris is herkenbaar in de huidige toestand. Gebied ten zuiden van het kasteel van Aarshove: richting van de percelering volgens Ferraris, aantal historische hoeves aanwezig in het gebied, verspreiding van de bebouwing volgens Ferraris. Gebied ten zuiden van Wannegem-Lede: percelering grotendeels volgens Ferraris, in de beekvallei : op Ferraris bospercelen aanwezig. Ten zuiden van Bruwaan: percelering grotendeels volgens Ferraris. Noorden van Moregem: beekvallei met perceelsrandbegroeiing volgens Ferraris. Gebied meer noordelijk : open landschap met regelmatige percelering volgens Ferraris. Gebied Heide - Kouborne - Bergwijk: enkel beekvallei volgens Ferraris. Gebied Boeregem - Kleihoek: enkel de richting van de percelering op Ferraris is bewaard gebleven, perceelsranden en kleine percelen bos verdwenen, wegenpatroon herkenbaar. Vallei van de Vrankaartbeek en Dombos: toestand zoals bij Ferraris en Vandermaelen goed herkenbaar, percelen bos in de vallei wel verdwenen. Markelindehoek: wegenpatroon goed herkenbaar, percelering grotendeels bewaard tov Ferraris, percelen bos van Ferraris wel verdwenen. Gebied ten noorden van Wannegem-Lede: klein valleitje duidelijk herkenbaar volgens Ferraris en Vandermaelen. Gebied ten noorden van Heurne, Het Strop: open landschap volgens Ferraris, wegenpatroon en perceleringspatroon licht gewijzigd. Biesvijverbos: aangeplant tussen 1880 en 1900.

Esthetische waarde:

Golvende topografie, valleien, bossen. Vormt duidelijk landschappelijk contrast met het gesloten zandige deel van het interfluvium. Talrijke door topografie bepaalde panoramische of gerichte vergezichten. De skyline wordt bepaald door de topografie. In de valleien zijn er door topografie en vegetatie begrensde gerichte zichten in de valleien. Bouvelobos: 3 kleinere boscomplexen. Beek die de grens vormt tussen West- en Oost-Vlaanderen: oevers beplant met bomenrijen. herkenbaar in de huidige toestand. Gebied ten zuiden van het kasteel van Aarshove: geen perceelsranden, open landschap. De beekdepressies hebben hun gesloten karakter behouden, bijvoorbeeld de Volkaartbeek, de Brulbeek, de Nederbeek. Gebied ten zuiden van Wannegem-Lede: open landschap (cf Ferraris), in de beekvallei kleine bospercelen aanwezig. Ten zuiden van Bruwaan, weg van Oudenaarde naar Kruishoutem: open landbouwlandschap. Noorden van Moregem: in de beekvallei gebied met perceelsranden, meer noordelijk open landschap met regelmatige percelering. Markelindenhoek: halfopen landschap (cf Ferraris: veel meer perceelsranden aanwezig). Gebied ten noorden van Wannegem-Lede: open landschap (cf Ferraris) Mullem - Huise: enkel nog perceelsranden aanwezig langs de Molenbeek. Gebied tussen Marolle, Ketelhoek, Bruwaan: open landschap met grote regelmatige percelen. Gebied Kapellemolen en Galgveld: open landschap (cf Ferraris). Omgeving Nokere, Malebeek: weinig perceelsranden aanwezig, overwegend weilanden. Nokere: beboomde laan tussen kerk en kasteel, Hollebeek stroomt door het domein van het park.

Sociaal-culturele waarde: Bouvelobos was in de tweede helft van de 18de eeuw een vastzigeunerkampement, diende als schuilplaats voor verschillende bosgeuzengroepen.

Beleidswenselijkheden:

Behoud resterend open field karakter van het landbouwgebied. Beperken en groeperen bebouwing (vooral in het zuidelijk deel). Versterken contrasten met de omliggende (gesloten of compartiment) landschappen en de valleien van Leie en Schelde. Versnippering door verstedelijking tegengaan.