R70005: Stuifzanden van Lommel

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Sahara : actief duingebied Niet geïndustrialiseerd restant (= Kamp) van een langgerekt stuifzandgebied.

Historische waarde:

Archeologische waarde : Grafheuvels uit de bronstijd, epi-paleolithische artefacten. Gekarteerde relicten : - de stuifduinen, - oude houtkant als windsingel tegen inwaaiend zand, - Kempens Kanaal met oude bossingel, - Laatste restant van de “uitvang hoeveakkers” of randakkerontginning te Lommel, 15de eeuwse ontginning met aan de noordzijde een haag.. - Historisch stabiele percelering langs de Klaploop.

Beleidswenselijkheden:

Bebost houden van dit stuifzandgebied omwille van de schraalheid van de bodem en mogelijke risico’s op verstuiving van de bodemverontreiniging.