Domein Ter Linden

Ankerplaats ID:A10036

Omschrijving

Het domein ‘Hof ter Linden’ is gelegen op grondgebied van ‘s Gravenwezel, een deelgemeente van Schilde in de Antwerpse Kempen. Deze ankerplaats wordt begrensd door de Jagersdreef, de Eekhoornlaan en de Buizerdlaan in het noorden, de Boterlaarbaan in het oosten, de Heerbaan in het zuiden en de Wijnegemsesteenweg in het westen. ‘Hof ter Linden’ is een kasteel met neoclassicistische inslag, gelegen binnen een nagenoeg trapeziumvormige omgrachting met vijver. Zowel het park als het kasteel zijn reeds duidelijk te herkennen op de Ferrariskaart (1777). De drevenstructuur is nog gaaf in vergelijking tot wat we op deze historische kaart terugvinden. De directe omgeving van het kasteel (tuin met vijver) heeft tussen de 2de helft van de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw echter duidelijke veranderingen ondergaan, maar is sinds Vandermaelen (1854) wel gaaf gebleven. De omgeving van de kasteeltuin betrof bij Ferraris een afwisseling van bos, akkers en weilanden; bij Vandermaelen is het aandeel bos toegenomen en vandaag neemt het, op de westelijke rand na, de volledige oppervlakte voor haar rekening. Hierbij wisselen naald- en loofhout elkaar af. In de koopakte van 1753 wordt melding gemaakt van een nieuw gebouwd hof van plaisantie dat nadien vermoedelijk grondig werd verbouwd. Het huidige kasteelgebouw gaat immers terug tot de 19de en 20ste eeuw, mogelijk met een oude kern uit de eerste helft van de 18de eeuw. Het koetshuis aan de noordwestelijk zijde gaat waarschijnlijk terug tot de 18de eeuw. Aan de westzijde staat tevens een oude hoeve die echter sterk werd verbouwd in de 20ste eeuw. De wetenschappelijke waarde beperkt zich in deze ankerplaats tot het oude bomenbestand dat ruimtelijk in relatie staat tot dat van de domeinen van het ‘Kasteel van ‘s Gravenwezel’ en ‘Katershof’ en zo potenties biedt voor de avifauna. De samenhang van de historische gebouwen en het omgevende kasteelpark met een mooie drevenstructuur is esthetisch waardevol. Door de talrijke verkavelingen rondom het domein is de vroegere samenhang met het landelijk gebied en de vallei van de Zwanebeek en het Kleine Schijn jammer genoeg volledig verloren gegaan.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De wetenschappelijke waarde beperkt zich in deze ankerplaats tot het oude bomenbestand dat ruimtelijk in relatie staat tot dat van de domeinen van het ‘Kasteel van ‘s Gravenwezel’ en ‘Katershof’ en zo potenties biedt voor de avifauna.

Historische waarde

Zowel het park als het kasteel zijn reeds duidelijk te herkennen op de Ferrariskaart (1777). De drevenstructuur is nog gaaf in vergelijking tot wat we op deze historische kaart terugvinden. De directe omgeving van het kasteel (tuin met vijver) heeft tussen de 2de helft van de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw echter duidelijke veranderingen ondergaan, maar is sinds Vandermaelen (1854) wel gaaf gebleven. De omgeving van de kasteeltuin betrof bij Ferraris een afwisseling van bos, akkers en weilanden, bij Vandermaelen is het aandeel bos toegenomen en vandaag neemt het, op de westelijke rand na, de volledige oppervlakte voor haar rekening.

Esthetische waarde

De historische kasteelgebouwen en het omringende kasteelpark vormen een esthetisch waardevol geheel binnen een sterk verstedelijkt gebied.

Ruimtelijk-structurerende waarde

De kasteeltuin met vijver en het omgevende drevenpatroon vormt een ruimtelijk opvallend element tussen de dichte bewoning van de omringende verkavelingen.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • park

kasteelpark

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • kasteelgracht

‘Hof ter Linden’ + toegangspoort en boogbrug

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • wagenhuis
Kerkelijk erfgoed:
 • kapel

Elementen en patronen van landgebruik

Lijnvormige elementen:
 • dreef
Kunstmatige waters:
 • vijver

kasteelvijver

Bos:
 • naald
 • loof
 • struweel

Opmerkingen en knelpunten

Er wordt opgemerkt dat door de steeds oprukkende verkavelingen van de gehuchten rondom het kasteeldomein, de oorspronkelijke samenhang met het voormalig landelijk gebied en het domein van het ‘Kasteel van ‘s Gravenwezel’ verloren is gegaan. ‘Hof ter Linden’ betreft daardoor vandaag een enclave van groen binnen dichte bebouwing.