R40079: Molenbeek Wichelen - Wanzele, Kattenbos

Verstoring: Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Beekvallei, natte zandlemige gronden. Zijbeek van de Schelde.

Historische waarde:

Toestand bij Ferraris: Molenbeek duidelijk herkenbaar, kronkelend verloop, omliggende percelen in het noordelijk gedeelte van de relictzone zijn ingenomen door kleine percelen bos en weiland, veel bebouwing langs de loop van de beek. Ter hoogte van Impe en Lede is de vallei van de beek duidelijk breder en ingenomen door meersen, natte weilanden en percelen bos. Groter boscomplex ten oosten van de beek ter hoogte van Overimpe en Halfbunder. Zelfde toestand herkenbaar bij Vandermaelen: kronkelend verloop van de beek, noordelijke deel zeer smalle vallei te herkennen aan natte weilanden en kleine percelen bos, zuidelijk deel breder, verspreiding van de bospercelen is te vergelijken met de toestand op Ferraris. Boscomplex ter hoogte van Overimpe en Halfbunder wel kleiner in oppervlak. Op de kaart MGI 1/20,000 is de oppervlakte van de percelen bos nog gedaald, vallei blijft duidelijk herkenbaar. Perceelsranden in de vallei gedeeltelijk bewaard.

Esthetische waarde:

Oever van de beek gedeeltelijk beplant met bomenrijen, kronkelend verloop van de beek duidelijk herkenbaar. Kleine percelen bos aanwezig in het noordelijk deel van de beekvallei. In het zuidelijk deel grotere percelen bos. Nog gedeeltelijk perceelsranden aanwezig in de beekvallei. Kleine en regelmatige percelering. Enkel bebouwing langs de beek in het noordelijk deel.