R30081: Vijvergebied Zillebeke en vallei van de Wijtschatebeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Dit gebied ligt aan de voet van de West-Vlaamse heuvels en vormt een uitgehold bekken, dat naar Ieper toe meer afhelt. Binnen dit bekken zijn brede reliëfgolvingen gemodeleerd door de ZW-NO gerichte bovenloop van de Ieperlee en de rattestaartbeek. Vooral ter hoogte van de Palingbeek vormen de restanten van de Komense vaart en zijn omgeving een botanisch en ornitholoigisch hoogstandje.

Historische waarde:

Hoofdstructuur grotendeels volgens 18de eeuw (richting percelering, wegen, beken). Op de kaart van Ferraris bevinden zich “moerassige weiden”. De weidepercelen vormen dan langgerekte stroken die omsloten zijn door hagen. Opgaande bomen lijnen de wegen af. Talrijke bomen bevinden zich rondom de boerderijen. Vijver is gevormd door het afdammen van de Vijverbeek en functioneert al vanaf de middeleeuwen in de drinkwatervoorziening van de stad Ieper. Ten zuiden van Ieper ligt een uitzonderlijk belangrijk archeologisch gebied. Een middeleeuwse buitenwijk van de stad (Sint-Michielsparochie - Verdronken Weide), kloosterterreinen en heerlijkheden zijn dan nog maar de gekende ingrediënten. De bewoning in de rest van het gebied is zeer verspreid en refereert naar een middeleeuwse ontginning. Tijdens WOI vormt het gebeid het toneel van talrijke veldslagen en het hele gebied wordt als het ware omgewoeld : alle bomen, hagen en boomgaarden verdwijnen hierdoor. Verschillende militaire begraafplaatsen, monumenten, mijntrechters en loopgraven refereren naar WOI. Er is een grote dichtheid van goed bewaarde oorlogsrelicten zowel boven- als ondergronds, getuigen van WOI (fenomenen van nationaal en internationaal belang).

Esthetische waarde:

Als een groen lint loopt de Komense Vaart doorheen het gebied. Het landgebruik is gemengd, de percelering grootschalig. Het landschap is tamelijk open. Erfbeplanting en bomenrijen langs enkele wegen en beken brengen wat afwisseling. In het zuidelijke deel komen ook enkele bosjes voor. Percelering overwegen groot en langgerekt gelegen op de natte gronden rond de vijver.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren landelijk karakter met verspreide boerderijen in een open landbouwlandschap, bufferen van industriële en commerciële complexen in de open ruimte rond de kleinstedelijke kernen, behoud van de silhouetten van de steden en dorpen als blikvanger