R10120: Bos- en akkercomplex Bel, Hulsen en Heidehuizen

Verstoring: Verkavelingen in en aan de randen van de relictzone.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Historische waarde:

Bel: duidelijke drieledige overgang tussen dorpskom Bel en vallei van de Grote Nete, bestaande uit open akker-weilandareaal grenzend aan dorpskom Bel (bij Ferraris ook open akkerland met daarop aansluitend heide), beboste zone ten zuiden van akkerland met daarin paraboolduinen (bij Ferraris was huidige bos open heide) en nog zuidelijker Belse Hei, dambordvormig ontgonnen heide (nu cultuurgronden) aansluitend op Bels Broek en valleigronden. Saffraanberg: bij Ferraris en Vandermaelen ‘Ten Broeken’ genoemd; gesloten landschap met herkenbare, doch niet meer zo gave, perceels- en grachtenstructuur en resten opgaande begroeiing (cf. MGI). Volsbergenbossen: bij Vandermaelen afwisseling van hei en beemden; bosrestanten met nog vaag herkenbare wegenstructuur en gesloten cultuurland langs Greesloop en Dijkbeemdenloop (cf. MGI). Grees: bosrestanten met herkenbare perceelsstructuur en wegenpatroon (cf. MGI) en herkenbare perceelsstructuur en restanten opgaande randbegroeiing langsheen Greesloop (cf. MGI, bij Vandermaelen hoofdzakelijk heide). Heidehuizen: bij Ferraris nog heide; bij Vandermaelen eerste ontginning van heide door systematische bebossing; bosrestanten met herkenbaar wegenpatroon en aantasting door sportterreinen en bebouwing en zuidelijk aansluitend gesloten cultuurland waarin de Rosselaarsloop stroomt (cf. MGI). Het End (ten noorden van Hoolst): bij Ferraris heide op heuvelrug; bij Vandermaelen ten dele beboste heide; aansluitend op vallei van de Grote Nete met bosrestanten op heuvelrug en herkenbare perceelsstructuur (cf. MGI). Archeologische vondsten: zone met lithisch materiaal, protohistorisch grafveld en protohistorische bewoning op ‘Asbergen’ en ‘Tombroeken’ (van Saffraanberg tot Asbergen); lithisch materiaal op ‘Volmolen’; lithisch materiaal op ‘Verloren Schaap’; lithisch materiaal, urnen en Romeins materiaal op ‘Voddenberg’ in Volsbergenbossen; urnevondst bij ‘Hulsen’ (ten zuiden van Volsbergenbossen); Ijzertijd zwaard nabij ‘Grees’.

Esthetische waarde:

Overgang van dorpskom Bel-akker-bos-weiland-vallei van de Grote Nete is heel duidelijk en voorbeeld van vroegere ontginningswijze; overige bos-akkercomplexen sluiten hierop aan, waardoor een grote relictzone ontstaat.

Beleidswenselijkheden:

Behoud landschappelijke overgang dorp-akker-bos-vallei; vrijwaren van verdere bebouwing.