R20044: Vallei van de Sint-Niklaasbeek - Landbeek - Birrebeek

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Eén van de zuid-noord gerichte beken die het Brabants laagplateau ontwateren via de Rupel.

Historische waarde:

Ten tijde van Ferraris werd het alluvium uitsluitend gebruikt als weiland met perceelsrandbegroeiing. Geleidelijk werd het alluvium ook ingenomen door populieraanplantingen. Het typisch alluviaal bodemgebruik is echter sterk gereduceerd waardoor het gesloten landschappelijk karakter langsheen de Sint-Niklaasbeek op verschillende plaatsen verloren ging. Vaak resteert er enkel nog een bomenrij langsheen de beek. Velaardbos: is een restant van het Hoogen Bosch (Ferraris). Enkel het centraal deel van het bos is nog authentiek loofbos, de rest werd omgezet in populieraanplantingen. In de omgeving van het Hof van Rode is t.o.v. Ferraris weinig gewijzigd, net als de omgeving van het Neromhof. Het Neromhof zelf werd pas na Van der Maelen gebouwd. Het Neromhof en de omgeving vormde tot de aanleg van de A12 een geheel met het Kasteel van Impde.

Beleidswenselijkheden:

heraanplanten van bomenrijen als perceelsrandbegroeiing