R30036: Kampveld

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Interfluvium gelegen tussen de Rivier- en Hertsbergebeek, bosgebied Kampveld. Op enkele kapvlakten en langs een paar dreven is er heide-opslag.

Historische waarde:

Vroeger vochtig laaggelegen gebied, ontginningsgebied. Op de kaart van Ferraris staat dit veld ingetekend als landbouwgrond met enkele dreven doortrokken. Enkele stukjes waren toen heidegebied. Waarschijnlijk bracht de landbouwontginning van dit veld niet veel op want uit de kaart van Van der Maelen kan men afleiden dat het Kampveld reeds herbeplant was met loofhout. Ontginningspatroon van rechte dreven. Verschillende kasteeldomeinen.

Esthetische waarde:

Verschillende percelen bos, zowel naald- als loofhout, met kasteelpark.

Beleidswenselijkheden:

  • de toenemende lintbebouwing vormt de sterkste bedreiging op de

landelijk karakter van dit gebied met wijdse zichten: bundelen van de nieuwbouw bij de bestaande kernen is aangewezen, zeker voor de zones langs de grote verkeersassen; - kleinschalige architectuur is wenselijk; - behoud en herstel van lineaire perceelrandbegroeiing is aangewezen; verbeteren van de connectiviteit van het lineaire groen is hierbij richtinggevend. In het zuidelijk deel beken als groengeleiders verder ontwikkelen; - concentratie en buffering van nieuwe bio-industriële vestigingen.