R20047: Houtembos - Floordambos - Hellebos - Snijsselbos - Schiplakenbos - Steentjesbos

Verstoring: N278 en de E19

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De bossen hebben een grote bio-ecologische waarde. Een deel van de vegetatie bestaat uit zeldzaam voedselarm, kalkrijk, basisch laagveenmoeras. Het grootste deel van de bossen liggen in het bekken van de Zenne, het Floordambos ligt op de waterscheiding van het Zenne- en het Dijle Bekken. Het gebied heeft heel wat biotooptypen waardoor het een bijzondere dieren- en plantensoorten herbergt.

Historische waarde:

Torfbroek was hoogst waarschijnlijk een turfwinning waarvan de plassen later gebruikt werden om vlas te roten. Rond 1900 waren belangrijke rooiingen. In het interbellum werd werk gemaakt van een recreatie en residentieel park dat heel wat wijzigingen teweeg brachten en een deel teloor ging aan verkavelingen, de plannen werden nooit volledig uitgevoerd. Floordambos: één groot bebost gebied dat voor 50 jaar zich tot aan het Batenburg Kasteel uitstrekte, het resterende deel is een ongewijzigd (sinds Ferraris) gebied met 2 kastelen. Kasteel de Ribaucourt- Esterhert- Lelle- Hellebos: een groot bos langs de Barrebeek dat sinds Ferraris ongewijzigd is. Het hoger gelegen Lelle is een reeds van voor Ferraris een kouter. Vossekot en Landsakkerveld: De perceelsvormen zijn ongewijzigd sinds Ferraris. Gedurende die periode evolueerde heel wat akkerland (Ferraris) naar weiland (Van der Maelen) naar populieraanplantingen. Snijsselbos: het bos is aan de randen na Ferraris omgezet in weiden en akkers. Dode Beek: de perceelsvormen zijn bewaard gebleven. Maar het landschap evolueerde van weiden met enkele percelen bos naar hoofdzakelijk bos met percelen weiland ertussen. Rot Bos: weinig veranderd, enkel wat bewoning bijgekomen. Houtem bos - Schiplakenbos - Steentjesbos: Hoewel er veranderingen plaatsvonden zijn die niet van die aard dat het landschap globaal beschouwd wijzigde (bepaalde delen bos werden gerooid, eventueel nadien heraangeplant en andere percelen weiland werden bebost). De hoeve, de dreven en het kasteel en de weilanden vormden samen met het bos reeds ten tijde van Feraris een geheel.

Esthetische waarde:

De vallei van de Barrebeek is tot aan Elewijt sterk bebost met weinig verstoring dat verder nog aansluit met het Floordambos en zo een lang groen breed lint vormt waarin een aantal prachtige kasteelparken liggen.

Beleidswenselijkheden:

Het ontbossen verbieden en de populieraanplantingen na het kappen vervangen door een meer spontane bosvegetatie.