R34003: Oud-Moregembossen, Spitaalsbossen

Verstoring: Markelindehoek: perceelsranden grotendeels verdwenen, veel verspreide bebouwing, grootschalige boerderijene met grote infrastructuur.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Deel van het zandig Leie-Schelde interfluvium. Vlak interfluvium met langs de valleiranden een uitgesproken microreliëf o.a. met Holocene landduinen.

Historische waarde:

Oud-Moregembossen: resten van groter boscomplex volgens Ferraris en Vandermaelen. De structuur van de wegen in het boscomplex, de perceelsverdeling is nog gaaf en herkenbaar volgens Ferraris. Malebeek: huidige percelering herkenbaar volgens Ferraris. Markelindehoek: wegenpatroon volgens Ferraris goed te herkennen in de huidige situatie, percelering goed bewaard gebleven.

Esthetische waarde:

Wijdse vergezichten ontbreken door de sterke comparimentering door bebouwing en begroeiing.

Sociaal-culturele waarde: Oud-Moregembos was in de tweede helft van de 18de eeuw een vast zigeunerkampement, diende als schuilplaats voor verschillende bosgeuzengroepen.

Beleidswenselijkheden:

Stoppen van de industriële en commerciële “lintbebouwing” langs de (kruispunten van) de grote wegen als een van de belangrijke factoren voor het dichtslibben van de open ruimte. Accentueren van het alluviale landschap door het bufferen van de visuele verstedelijking door het herstel van het coulissen-meersenlandschap.