R40012: Bekebos

Verstoring: Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Deel van de Vlaamse Vallei, zandige grond.

Historische waarde:

Toestand op Ferraris : hoeve met omwalling, bosperceel ten zuiden van de hoeve heeft de vorm van de huidige percelen, bos niet meer aanwezig. Omliggende percelen strookvormig en met perceelsranden. Percelering vrij gaaf en herkenbaar gebleven in de huidige situatie. Zeer typisch ontginningspatroon, circulair rond de hoeve, herkenbaar. Huidige structuur van de relictzone duidelijk herkenbaar en gaaf tov Vandermaelen en MGI 1/20,000.

Esthetische waarde:

Circulair ontginningspatroon. Strookvormige percelering, perceelsranden enkel aanwezig ten noorden van de hoeve. In de andere delen van de relictzone geen perceelsranden, maar een open landbouwlandschap.