R27008: Droog plateau van Gingelom

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Traditioneel open landbouwlandschap ondiep versneden door de noordzuid georiëntereerde bovenlopen van de Grote Gete (Cicindria, Molenbeek, Melsterenbeek).

Historische waarde:

Meerdere Romeinse nederzettingen. Belangrijke tumuli te Brustem, Kortijs en Vorsn. Op de Ferrariskaart zeer herkenbaar open-field-akkerlandschap. Bouwkundig rijke relictzone met vooral veel hoeven, kastelen, kerken, burgelijke gebouw en enkele watermolens, geconctreerd in compacte hoopdorpen, doorgaans langs de valleien : Langsheen de Cicindria : - Muizen, Kerk en pastorie, watermolen en hoeve; - Borlo, kerndorp met kerk en pastorie, watermolen en acht gesloten hoeven; Langsheen de Melsterbeek : - Aalst bij Sint-Truiden, kerndorp met neogotische kerk, pastorie en drie hoeven; - Mielen-Boven-Aalst, Kerk pastorie en hoeve; Langsheen de Molenbeek : - Gingelom, kerndorp, drie hoeven, kapel uit de 18e eeuw en watermolen; - Niel-bij -St.Truiden, kerndorp, drie belangrijke hoeven, kapel uit de 18e eeuw en watermolen. - Montenaken : historische grensstad. Door schaalvergroting in de landbouw, door ruilverkaveling en door de slecht herkenbare kavelbegrenzin in akkerland werd slechts weinig historisch stabiele percelering gedetecteerd en wel te Homsom (Borlo), ten noorden van Gingelom en te Bevingen.

Esthetische waarde:

Zeer open akkerlandschap.

Beleidswenselijkheden:

Behoud grootschalig open karakter. Vrijwaren van de valleien. Kernversterking. Vermijden (agrarische) bebouwing in het landelijk gebied ter vrijwaring van het zeer open landschap op de leemplateaus.