R30054: Broeken en akkerland van Noordschote - Zuidschote

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Pleistocene zandrug, wordt vooral ingenomen door akkerland. Het is een vlak tot zachtgolvende zone. Enkel rond de sporadische hoeven zijn huisweiden aanwezig.

Historische waarde:

Vermoedelijk is de ontginning in deze zandleemgebieden gestart in de 11de eeuw als gevolg van de bevolkingsexplosie. De ontginning gebeurde op individuele basis en gaf aanleiding tot een verspreid bewoningspatroon. Verschillende sites met walgracht uit de middeleeuwen aanwezig. Is ontgonnen middels 3 parallelle wegen, een weg loopt centraal over de zandrug, de andere twee liggen op de overganszone naar de aangrenzende beekvallei. De strookvormige percellering staat haaks op deze wegen en is soms nogal versnipperd. De hoeven liggen hoofdzakelijk in de overgangszone van broeken en akkerland. Vooral aan de westzijde liggen ze als een snoer op de knik broeken-zandrug. Ze behoren tot het type van de sites met walgracht. Doordat een aantal hoeven al in de middeleeuwen verlaten werden en een aantal na WOI verplaatst werden zijn er nog verschillende relicten herkenbaar (depressies die de voormalige walgrachten aangeven). Mogelijk ook Gallo-Romeinse vondsten en sporen van Romeinse percelering. Steenstraete is oude heriweg die wijst op mogelijke bebouwing en landbouwactiviteiten in de romeinse periode. Percelering, wegenpatroon, verspreide hofsteden volgens 17de-18de eeuw, van daaruit ontginningen van de lager gelegen broeken van de IJzer. Centrale straat met aan weerszijden verspreide hofsteden, verspreiding volgens Ferraris. Enkele gedenkzuilen refereren naar WOI (monument van de Gebroeders Van Raemdonk).

Esthetische waarde:

Wijdse panoramische zichten in vele richtingen. Open landschap met kleine regelmatige percelering.

Sociaal-culturele waarde: Steenstraete was de plek waar de Duitsers gedurende WOI voor het eerst gifgas gebruikten tegen het Belgische leger.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren landelijk karakter met verspreide boerderijen in een open landbouwlandschap, bufferen van industriële en commerciële complexen in de open ruimte rond de kleinstedelijke kernen, behoud van de silhouetten van de steden en dorpen als blikvanger Behoud en versterken van de historisch gegroeide landschapsstructuur.