R10097: Zijbeken van de Grote Nete

Verstoring:

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Vallei Lindekensbeek en Potbeek: restanten van bosjes en enkele herkenbare percelen weiland (cf. MGI). Vallei Bevelsebeek en Visbeek: moeilijk te volgen beekvalleien, slechts kleine restantjes van opgaande begroeiing en beperkte herkenbaarheid van perceelsstructuur (cf. MGI). Vallei Gestelse Beek: perceelsindeling is overeekomstig met MGI en talrijke restanten opgaande begroeiing herinneren aan vroeger gesloten valleilandschap (cf. MGI); aanpalende cultuurgronden hebben ook herkenbare structuur (wegenpatroon, restanten van opgaande begroeiing en bosjes) (cf. MGI).

Esthetische waarde:

Kleine beekvalleitjes met vaag uitzicht van vroeger gesloten valleilandschap; binding met vallei Grote Nete bestaat nog steeds.

Beleidswenselijkheden:

Vrijwaren van bebouwing en verdere verdwijning opgaand groen.