R12003: Kollintenbos en Bos van Aa - Wormelaar - De MotAkker- en bosgebied Tisselt - Hombeek

Verstoring: Industrie ter hoogte van Kersdonk.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 2

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

De nog authentieke bosvegetatie van Kollinten is een relict van de historische bebossing, met een hoge bio-ecologische waarde (zowel intrinsiek als in relatie met de omgeving met onder meer de zandgroeve “bos van Aa”. De omgeving van De Mot en Rijkenhoek vertoont nog vroeg middeleeuwse landschapsstructuren.

Historische waarde:

Het Kollintenbos is een restant van een groter bos dat in het alluvium van de Laarbeek lag. Het is in de loop van de laatste 200 jaar langzaam van loofbos geëvolueerd naar een populierenaanplanting. Ten westen van het bos zijn er nog enkele restanten van het drevennetwerk van de 19e eeuw. De akkers en weiden zijn een continuering van het landbouwlandschap Boskant - kasteel Ekspoel: kasteeldomein is relatief gaaf en gaat terug tot Ferraris; aanpalend cultuurland was bij Ferraris bosgebied (‘Betogne Bosch’), maar is bij Vandermaelen en MGI nagenoeg volledig verdwenen; huidige percelen zijn blokvormig en hebben restanten opgaande begroeiing, verspreid komen enkele bosjes voor (cf. MGI).Boskant - kasteel Ekspoel: kasteeldomein is relatief gaaf en gaat terug tot Ferraris; aanpalend cultuurland was bij Ferraris bosgebied (‘Betogne Bosch’), maar is bij Vandermaelen en MGI nagenoeg volledig verdwenen; huidige percelen zijn blokvormig en hebben restanten opgaande begroeiing, verspreid komen enkele bosjes voor (cf. MGI).dat ontstond ten gevolge van de 18 de eeuwse ontginning. De omgeving van de Kesterbeek, Wormelaar en Kleine Linde zijn een vrij onaangetast gebied. De bossen dateren van voor Ferraris, de perceelsvormen zijn niet gewijzigd en de perceelsranden zijn grotendeels behouden en het kasteel van Linterpoorten en de omgeving zijn niet noemenswaardig veranderd sinds Ferraris. De omgeving van De Mot en Rijkenhoek, dat een drietal kasteel en enkele omwalde hoeves telt, is niet zo gaaf gebleven. Het is aangetast door lintbebouwing, de perceelsvormen zijn deels gewijzigd, de perceelsrandbegroeiing is her en der verdwenen en het bodemgebruik is op sommige plaatsen gewijzigd. Deze hoven waren oorspronkelijk bezit van de heren van Grimbergen, samen met het “Hof van Nedergem” waarvan nu de resten beschermd zijn. Het waren mottestructuren waarvan de oorsprong in de 11de, 12de eeuw moet gesitueerd worden.

Esthetische waarde:

Voornamelijk Bosbeekvallei is opvallend door gesloten karakter.

Beleidswenselijkheden:

Herstellen en onderhoud van het drevennetwerk, de populieraanplantingen laten evolueren naar gemengd loofbos.