R20040: Dokkenebos

Verstoring:

Herkenbaarheid: 1

Samenhang: 1

Gaafheid: 2

Historische waarde:

Het landschap dat door Ferraris werd gekarteerd is grotendeels behouden gebleven; versnipperd bos omgeven met weiden op de natste plaatsen met er tussen een kouterlandschap. Het bos evolueerde de laatste 100 jaar van een gemengd loofbos naar een populieraanplanting. De perceelsrandbegroeiing tussen de weiden is grotendeels verdwenen.

Beleidswenselijkheden:

Herstel van het gemengde loofbos na het kappen van de populieraanplantingen en heraanplanting van de perceelsrandbegroeiing tussen de weiden.