R40026: Bosgebied NW Stekene

Verstoring: Gebied sterk verstoord door aanwezigheid van illegale weekendhuisjes. Gedeelte van de relictzone valt in het ruilverkavelingsgebied.

Herkenbaarheid: 2

Samenhang: 1

Gaafheid: 1

Wetenschappelijke waarde:

Gelegen op de dekzandrug Maldegem-Stekene met een grote geomorfologische waarde, is duidelijk herkenbaar in het landschap door de grote boscomplexen. Duidelijke overgang naar het noordelijk gelegen poldergebied.

Historische waarde:

Op Ferraris kleiner boscomplex aanwezig: Heide en bosgebied op Ferraris met op enkele plaatsen kleine percelen landbouwgrond. Op Vandermaelen overwegend bosgebied : groot complex met kleine open percelen in het boscomplex verspreid. Op de kaart MGI 1/20,000 enkel 2 grotere maar versnipperde bosgebieden zijn te herkennen en verschillende zeer verspreide kleine boscomplexen. Op de orthofoto is het boscomplex weer uitgebreid met wel een sterke toename van de bebouwing.

Esthetische waarde:

Is gelegen op een weinig uitgesproken dekzandrug met compartimenten bossen en open landbouwland. De doorkijken en open ruimten zijn meestal van matige tot kleine omvang. Bossen, heide en graslanden.

Beleidswenselijkheden:

Controle op het recreatieve gebruik en op de bebouwing, vnl. m.b.t. de weekendverblijven. Accentueren grenzen met de Zeeuwsch-Vlaamse polders en de Moervaartdepressie. Verbinden boscomplexen en toevoegen lineair groen is aangewezen.