R40032: Stropersbos Stekene

Verstoring: Het zuidwestelijke deel is verstoord door weekendhuisjes.

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 2

Wetenschappelijke waarde:

Is gelegen op de dekzandrug Maldegem-Stekene. Gedeeltelijk een kleilaag aanwezig in de ondergrond.

Historische waarde:

Huidig Stropersbos is een deel van het Koningsforeest : groot boscomplex dat zowat het hele Land van Waas innam in de periode vóór ontginningen 12e-13e eeuw. Het Koningsforeest was eigendom van de graaf van Vlaanderen. Tijdens de middeleeuwen werden delen van het foreest ontgonnen. In de 16de eeuw werd het gebied vermoedelijk onder water gezet om strategische redenen (oorlog tussen de Noordelijke Nederlanden en Spanje). Toestand op Ferraris : groot deel bebost met twee kleine heideveldjes, complex van percelen met perceelsrandbegroeiing. Huidige percelering in het bos ten zuiden van de Linie (die netals Fort St.Jan dateert van begin 18e eeuw) is duidelijk gaaf en herkenbaar tov Ferraris, netals de vorm van de linie. De percelering dateert van de grote ontginningsbeweging in de 13de eeuw. De oppervlakte van het bos neemt toe vanaf 1770 (toestand Ferraris). In de loop van de 18de eeuw werd het bos volledig bebost en tot 1950 als hakhoutbos gebruikt. Drieschouwen : kleine regelmatige percelen, resten van perceelsrandbegroeiing herkenbaar zoals op Ferraris. Boscomplex steeds toegenomen in oppervlakte. Perceelsranden in de omgeving grotendeels verdwenen. Kemzeke verkeerswisselaar : archeologisch belangrijke zone : verschillende grafheuvels uit de bronstijd, waterputten uit de ijzertijd, Middeleeuwse pottenbakkerij. Sint-Gillis-Waas, Reepstraat en Kluizenmolen : uitgestrekte rug met talrijke archeologische vindplaatsen : steentijd, grafheuvels uit de bronstijd, uitgestrekte nederzetting uit de ijzertijd, nederzetting uit de Romeinse periode, overblijfselen uit de Middeleeuwen.

Esthetische waarde:

Is gelegen op een weinig uitgesproken dekzandrug met compartimenten bossen en open landbouwland. De doorkijken en open ruimten zijn meestal van matige tot kleine omvang. Afwisseling tussen droge en vochtige bossen, tussen droge en vochtige graslanden en akkers al dan niet omzoomd door rietkragen of door houtkanten. Vanop de hoger gelegen spoorwegberm mooie en gave zichtpunten op de relictzone.

Beleidswenselijkheden:

Controle op het recreatieve gebruik en op de bebouwing, vnl. m.b.t. de weekendverblijven. Accentueren grenzen met de Zeeuwsch-Vlaamse polders en de Moervaartdepressie. Verbinden boscomplexen en toevoegen lineair groen is aangewezen.