R30020: Ijzermonding

Verstoring:

Herkenbaarheid: 3

Samenhang: 3

Gaafheid: 3

Wetenschappelijke waarde:

Relict van een zeeschorre. Aanwezigheid van verscheidene landschapstypes met typische overgangszones tussen zee, strand, slikke, schorre, duin, dijk en polder, gekenmerkt door de specifieke geomorfologische eenheden en de macro-gradiënt aan bodemtypes. Verschillende stadia van de sedimentatie- en erosiecyclus duidelijk herkenbaar. Zeer hoge floristische en faunistische rijkdom : typische brakwaterplanten, foerageerplaats en hoogwatervluchtplaats. Het duingebied is een bijzonder gevarieerd duinenmilieu met floraelementen van het zeldzame laagveenmoeras.

Historische waarde:

Representatief voor het krekenlandschap van de premiddeleeuwse periode. Ijzermonding in de 9de eeuw nog een estuarium. Verlanding van het Ijzerestuarium en de snelle aangroei van het duin Sandeshoved maakten mee het ontstaan van Nieuwpoort mogelijk.

Esthetische waarde:

Vookomen van een grote verscheidenheid aan landschapsvisuele eenheden gekenmerkt door de gradiëntrijke geomorfologische configuratie van het gebied en het estuarium van de Ijzer.

Sociaal-culturele waarde: Militair domein

Beleidswenselijkheden:

  • behoud en bescherming van de resterende natuur- en geomorfologische

relicten; - duidelijke compartimentering in gescheiden gebruikszones met sterk verschillende dynamiek; - permanente monitoring van de begrenzingen en wisselwerkingen tussen de verschillende gebruikszones; - accentueren van de identiteit tussen de verschillende subeenheden.