Steenbergbos

Ankerplaats ID:A40073

Omschrijving

Deze ankerplaats ligt op grondgebied van Everbeek (gemeente Brakel). In de Vlaamse Ardennen komt een twaalftal heuvels voor die sterk opvallen in het reliëf omdat ze niet alleen allemaal ongeveer een hoogte van rond de 150 meter bereiken, maar ook doordat ze op één enkele west- oost gerichte lijn zijn gelegen. Men noemt deze heuvels ook nog wel ‘getuigenheuvels’. Hun ijzerrijke toppen zijn beter tegen regen, en dus erosie, bestand. Het Steenbergbos ligt op de helling van één van deze heuvels. Er zijn verschillende valleitjes aanwezig in het bos. Net ten zuiden van de kerk van Bovenkwartier is er het brongebied van de Molenbeek. Op de valleihelling komen duidelijke taluds voor. Tijdens de transgressie van de Diestiaanzee, ongeveer 7 miljoen jaar geleden, werden verschillende zandbanken gevormd die allen evenwijdig met de kust lopen en een twintigtal meter boven de zeespiegel uitsteken. Toen de Diestiaan-zee zich terugtrok gebeurde dat zeer geleidelijk en kalm, zodat het patroon van de zandbanken niet verstoord werd en bleef bestaan. De geulen tussen de zandbanken werd grotendeels opgevuld, maar de zandbanken bleven nog lichtjes boven de omgeving uitsteken. De waterlopen op het nieuwe land vormden zich in de laagst gelegen stukken, dus niet op de zandbanken zelf. Naarmate de tijd vorderde sneden de waterlopen zich steeds dieper in en kwamen de voormalige zandbanken steeds hoger boven hun omgeving te liggen. Het feit dat deze banken zo erosieresistent waren is te danken aan het glauconiet in de Diestiaanse afzettingen. Het limoniet kitte de korrels aan elkaar zodat er uiteindelijk ijzerzandsteen werd gevormd, een materiaal dat veel weerstand tegen erosie biedt. De ijzerzandsteenkap vormde als het ware een hoed, die de zandbanken tegen erosie beschermde. De depressies tussen de zandbanken bleven onder het waterpeil liggen zodat het glauconiet niet werd omgezet en dus het zand niet aan elkaar kon kitten. Erosie had dan ook vrij spel op deze stukken. De getuigenheuvels van de Vlaamse Heuvelstreek zijn dus de overblijfselen van de Diestiaanse zandbanken. In bepaalde theorieën neemt men aan dat ze op één enkele relatief lange zandbank liggen. De ligging van deze getuigenheuvels, waarvan de helft van deze heuvels zich in de Vlaamse Ardennen bevindt, kan geen toeval zijn. Het Trimpontbos is niet zo hoog gelegen als de andere bossen, het hoogste punt van het bos bedraagt 90 meter. De steilste hellingen komen in de buurt van de beek voor. Vandaag zijn de rivieren al verschillende tientallen meters diep ingesneden ten opzichte van het vroegere oppervlak. Dit heeft tot gevolg dat de zandbanken op dit ogenblik als opvallende heuvels in het landschap uitsteken. Hun absolute hoogte neemt af van zuid naar noord. Langs de valleiwanden zijn er verschillende Tertiaire ontsluitingen (Bartoonklei, Lediaanzand, Panesiliaanzand,… ). De heuvels tellen verschillende bronbossen. De uitsijpelingsbronnen zijn in verschillende bronniveaus met bronamfitheaters aanwezig, daar waar de waterhoudende zandlagen en ondoordringbare kleilagen elkaar snijden. Zij voeden de talrijke beekjes, zoals hier de Molenbeek. De steilste stukken van de vallei liggen onder bos en weiden. Op andere delen komen akkers voor. Langs drie zijden (zuid, oost en westen) is het gebied door lintbebouwing omsloten. De neogotische kerk van het Bovenkwartier (Everbeek- Boven) zit binnen de afbakening. Sinds 1868 heeft het gehucht een kerk, deze werd in 1873 als parochiekerk erkend.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

In het zuiden van het gebied ontspringen verschillende bronnen die de Molenbeek vormen. Het bos is een hellings- en bronbos.

Historische waarde

De vorm van het huidige bos is nog goed herkenbaar t.o.v. Ferraris (ca.1775). De bebouwing in de omgeving is wel sterk toegenomen. Aan de oostzijde is het oorspronkelijk bos doorsneden door een weg en het oostelijk gedeelte is verdwenen (t.o.v. Ferraris). Rond de percelen in de buurt van het bos komt perceelsrandbegroeiing voor. Op de volgende topografische kaarten blijft deze structuur behouden. Op Ferraris staat op de kouter ten oosten van het bos een molen, Steenbergmolen, ingetekend. Deze molen is vanaf de kaart van 1923 niet meer aangeduid.

Esthetische waarde

Het bos is op een steile helling gelegen. Er ontspringen verschillende bronnen die de Molenbeek voeden. De gebieden rond de vallei liggen onder akkerland.

Ruimtelijk-structurerende waarde

Het bos bevindt zich in de vallei van de Molenbeek. Rond het bos komen nog wat akker voor op de vlakkere, hogere stukken. Het gehucht Bovenkwartier (Everbeek Boven) bevindt zich op de heuvelkam. De kerk staat aan de rand ervan ingeplant.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Macroreliëf:
 • macroreliëf
 • heuvel
Hydrografische Elementen:
 • beek
 • vallei

bronnen

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Kerkelijk erfgoed:
 • kerk
 • kapel

kerk van Bovenkwartier

Elementen van transport en infrastructuur

Wegenis:
 • weg
 • pad
 • kerkwegel

Elementen en patronen van landgebruik

Lijnvormige elementen:
 • houtkant
 • hagen
 • kaphaag
Topografie:
 • onregelmatig
Bos:
 • loof
 • hooghout
 • struweel