Domein de Merode

Ankerplaats ID:A10069

Omschrijving

Domein ‘de Merode’ situeert zich ten zuiden van het centrum van Westerlo, in de vallei van de Grote Nete. Het wordt begrensd door de bebouwing van Westerlo in het noordwesten, de Grote Nete in het noordoosten, de Gooibeek in het oosten, de Varendonkse Steenweg in het zuiden en de Westerlose Steenweg in het oosten. De ligging van het Kasteel de Merode gaat terug tot een strategische site, zijnde een zandige opduiking in de moerassen ten noorden van de Grote Nete. Bij Ferraris is het domein met parkstructuur goed herkenbaar. Hieruit blijkt dat het patroon van het kasteelpark, en dan vooral het gedeelte ten zuiden van de Grote Nete, tot op vandaag zo goed als onveranderd is gebleven. We herkennen het langgerekte kanaal, het drevenstelsel en de beboste percelen op de hogere, drogere zandgronden in het meest zuidelijke deel van het domein. De omgeving van domein ‘de Merode’ werd op het einde van de 18de eeuw gedomineerd door beemden op de lage, lemige zandgronden van de Grote Nete. Bij Vandermaelen, die de situatie weergeeft van midden 18de eeuw, herkennen we het kasteeldomein ‘de Merode’ met waterslot en intact neerhof; in de beemden is ten noordoosten van het kanaal een groentetuin aangelegd en in de omgeving is het akker- en bosareaal toegenomen. In de 2de helft van de 19de eeuw (Dépôt de la Guerre, 1871) breidde dit bosareaal nog verder uit. In de onmiddellijke omgeving van het kasteel werden bloemperken aangelegd en rondom kreeg het park een landschappelijke stijl met monumentale boomgroepen en grasvelden. De kern van het kasteelgebouw, een waterburcht, is de 14de eeuwse donjon of woontoren, die vaak wordt geciteerd als 1 van de meest gave middeleeuwse woontorens van de Kempen. In de 16de, 17de en 19de eeuw werd het kasteel verschillende keren uitgebreid en aangepast. Het slot omvat een gekasseide vierkante erekoer met rechthoekige, diagonale hoektorens. Centraal aan de westzijde situeert zich de afgeronde toegangstoren, ter hoogte van de vroeger ophaalbrug. Tegen de oostvleugel werd aan de waterkant een kapel gebouwd. De eerste vermelding van de Kaaibeekhoeve gaat terug tot 1270, maar ze werd in haar huidige vorm opgetrokken op het einde van de 17de eeuw als een omgrachte hoeve met een centraal aarden erf, woonstalhuis en wagenhuis. Met de Grote Nete als scheiding tussen de symmetrische Franse tuin en het meer spontane Engelse park, heeft domein ‘de Merode’ een bijzondere structuur. De variatie in vegetatie en flora, als gevolg van een gradiënt in reliëf en bodemtype, geeft het valleigebied als geheel een kleinschalig en esthetisch aantrekkelijk karakter.

Landschapswaarden

Wetenschappelijke waarde

De variatie in bodemklassen en reliëf binnen de beperkte oppervlakte van dit eerder smalle valleigebied, geven ontstaan aan een rijke flora. Het kasteeldomein vertegenwoordigt een aanzienlijke dendrologische waarde die met name voor de avifauna potenties biedt.

Historische waarde

Het kasteeldomein ‘de Merode’ behoort tot de oudste landgoederen in het Vlaams Gewest. Het park in de onmiddellijke omgeving van het kasteel werd tijdens het laatste kwart van de 19de eeuw aangelegd naar voorbeeld van de Engelse landschapsstijl. De structuur van het zuidelijker gelegen parkbos in geometrische stijl met kanaal en drevenstelsel, is bewaard gebleven zoals het in het begin van de 18de eeuw werd aangelegd. De kern van het kasteelgebouw is de 14de eeuwse donjon of woontoren, die vaak wordt geciteerd als 1 van de meest gave middeleeuwse woontorens van de Kempen. De vroegste bronnen over de Kaaibeekhoeve gaan terug tot 1270; het huidige woonstalhuis werd echter ‘luxueus’ herbouwd in 1686.

Esthetische waarde

Het kasteel, een waterburcht met middeleeuwse donjon, vormt samen met het tweeledige domein een gaaf en esthetisch aantrekkelijk geheel op de oevers van de Grote Nete. De omgeving met een afwisseling van kleinschalig landbouwgebied en broekbossen versterken het historisch karakter.

Ruimtelijk-structurerende waarde

De ligging van het kasteelgebouw gaat terug tot een strategische site, nl. een zandige opduiking in de moerassen ten noorden van de Grote Nete. De tweedeling van het kasteeldomein, met een aanleg in Engelse landschapsstijl op de noordelijke oever van de rivier en een geometrisch drevenstructuur naar Frans voorbeeld op de zuidelijke, geeft het een apart karakter.

Landschapselementen en opbouwende onderdelen

Geomorfologie/hydrografie

Microreliëf:
 • microreliëf
 • talud
Hydrografische Elementen:
 • waterloop
 • rivier
 • vallei

Grote Nete, Goorbeekloop, Varendonkse Loop

Elementen van bouwkundig erfgoed, nederzettingen en archeologie

Koeren en hovingen:
 • park

Kasteelpark

Kastelen, landgoederen en aanhorigheden:
 • kasteel
 • toren
 • kasteelgracht

waterburcht, donjon, dienstgebouwen, kapel, brug

Landbouwkundig erfgoed:
 • hoeve
 • schuur
 • stal
 • wagenhuis

Kaaibeekhoeve

Kerkelijk erfgoed:

Elementen en patronen van landgebruik

Puntvormige elementen:
 • bomengroep
Lijnvormige elementen:
 • dreef
 • bomenrij
 • hagen
Kunstmatige waters:
 • vijver
Bos:
 • naald
 • loof
 • broek
 • hooghout

Opmerkingen en knelpunten

Knelpunt is de langzame omzetting van de oorspronkelijk landelijke en typische bewoning naar eigentijdse en atypische bewoning.